Pulse Counter (BD30)

Čítač

Název bloku

BD30_COUNTER

Volání v ST

PROGRAM BD30_COUNTER_DEMO
VAR
L1: LINT;
FB1: LIB.CORE.V1_0.BD30_COUNTER;
FB2: LIB.CORE.V1_0.BD2_PULSE_GENERATOR;
END_VAR

FB2();
FB1(BX := FB2.OUT);
L1 := FB1.OUT;

END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok implementuje pulsní čítač. Počet impulsů se uloží do výstupu OUT. Hodnota OUT může být zvýšena o 1 při náběžné hraně vstupu BX nebo sestupnou hranou vstupu BXF. Kromě výstupu OUT může být snížena o 1 náběžnou hranou vstupu BXD nebo sestupnou hranou vstupu BXDF. Parametr MINIMUM určuje nejnižší možnou hodnotu výstupu OUT, parametr MAXIMUM určuje nejvyšší možnou hodnotu výstupu OUT, takže možnými hodnotami jsou MINIMUM,MINIMUM+1,MINIMUM+2,...,MAXIMUM-1,MAXIMUM. Počítadlo se chová na hranicích MINIMUM, MAXIMUM podle parametru BRING:

  • BRING=TRUE: Čítač čítá cyklicky. Když čítač dosáhne hodnoty OUT=MAXIMUM a poté zvýší, pak přeteče a počítá se znovu od MINIMUM. Obdobně, pokud čítač dosáhne hodnoty OUT=MINIMUM a zároveň snižuje, pak se počítá znovu od MAXIMUM dolů.
  • BRING=FALSE: Když čítač dosáhne hodnoty OUT=MAXIMUM a poté zvýší, pak se výstup zastaví na této hodnotě, dále již neroste. Podobně pokud čítač dosáhne OUT=MINIMUM, při dalším snížení se zastaví na hodnotě MINIMUM.

Čítač může být resetován (nastaven na hodnotu MINIMUM) vstupem BR. Když BR=TRUE pak OUT=MINIMUM a čítání je zakázáno.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
BX BOOL Náběžná hrana zvýší hodnotu OUT o 1 False
BXF BOOL Sestupná hrana zvýší hodnotu OUT o 1 False
BXD BOOL Náběžná hrana sníží hodnotu OUT o 1 False
BXDF BOOL Sestupná hrana sníží hodnotu OUT o 1 False
BR BOOL Reset: Když BR=TRUE, pak OUT=MINIMUM False
MINIMUM LINT Minimální hodnota výstupu OUT 0
MAXIMUM LINT Maximální hodnota výstupu OUT 10000
BRING BOOL Přepínač přetečení. Když BRING=TRUE pak čítač počítá stále dokola, když BRING=FALSE pak čítač zůstane na hraniční hodnotě MINIMUM, MAXIMUM i když je nucen k přetečení. False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT LINT Hodnota čítače (OUT se může rovnat MINIMUM,MINIMUM+1,MINIMUM+2,...,MAXIMUM-1,MAXIMUM)

Příklad použití