GDPR – ochrana osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR.

Společnost Domat Control System s.r.o., IČ: 27189465, zpracovává následující osobní údaje subjektů mimo údajů zaměstnanců.

Ve společnosti působí Informační manažer – IM (kontakt: gdpr@domat.cz, tel.: +420 461 100 823).

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím Informačního manažera.

Společný správce osobních údajů

Skupina společností, podnikajících v odvětví energetiky a souvisejících oblastech, které jsou jmenovitě uvedeny v následujícím seznamu, vedená společností ČEZ ESCO, a.s., IČO: 035 92 880, se sídlem Duhová 1444/2, Michle,  Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20240 (dále jen “ČEZ ESCO“), se dohodla na společném stanovení účelů a prostředků zpracování vašich osobních údajů, vyplývajících z vašich smluvních vztahů jako zákazníka nebo obchodního partnera kterékoliv ze společností, uvedené v tomto seznamu, a to zejména s ohledem na související nebo navazující produkty a služby, a s nimi spojená zpracování vašich osobních údajů jako zákazníků anebo obchodních partnerů v rámci této skupiny společností.

Společní správci mezi sebou mimo jiné transparentním ujednáním vymezili písemně své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace uvedené v článcích 13 a 14 a stanovili míru odpovědnosti jednotlivých společností za případnou škodu způsobenou při ochraně a zpracování vašich údajů. Bez ohledu na podmínky ujednání uvedené v dohodě můžete vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze správců i vůči každému z nich.

Na základě této dohody jsou v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR všechny společnosti uvedené v následujícím seznamu společnými správci vašich osobních údajů (dále jen „Naše společnost“). Rozsah účelů zpracování vašich osobních údajů, pro které je stanoven Společný správce, je uveden níže v kapitole Účely používání osobních údajů.

Název Adresa sídla IČO
ČEZ, a. s. Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 45274649
ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 03592880
AirPlus, spol. s r.o. č.ev. 22, 417 13 Modlany 25441931
AZ KLIMA, a.s. Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno 24772631
ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice 27804721
ČEZ Energo, s.r.o. Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600 29060109
ČEZ LDS, s.r.o. Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 01873237
ČEZ Solární, s.r.o. Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 27282074
Domat Control System s.r.o. U Panasonicu 376, Staré Čívice, 530 06 Pardubice 27189465
Energocentrum Vítkovice, a. s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 03936040
ENESA a.s. Praha 9 - Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 19000 27382052
EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 13582275
HORMEN CE a.s. Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4 27154742
LMC s.r.o. Jankovcova 1569, 170 00 Praha 7 26441381
KART, spol. s r.o. Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 45791023

Seznam dalších zpracovatelů Domat Control System s.r.o.:

Název Adresa sídla IČO
IGEUS - účetnictví a daně, s.r.o. Plzeňská 155/113, 150 00 Praha - Košíře 24271454
Ing. Jiří Marek U Kaštanky 379, 250 90 Jirny 48577405

Účely používání osobních údajů Získané osobní údaje Naše společnost používá zejména pro následující účely:

  • uzavření a plnění smlouvy o produktu, službě nebo spolupráci;
  • zajištění propojení a přístupu k distribučním sítím;
  • zajištění provozních činností;
  • účetní a daňové účely;
  • vymáhání pohledávek;
  • plnění informačních povinností;
  • přímý marketing (informační a produktové kampaně) ČEZ ESCO
  • vedení zákaznické evidence;
  • vedení evidence obchodních partnerů.

V praxi se nejčastěji budete setkávat s následujícími situacemi:

  • zákaznický servis;
  • bezpečnost a řízení rizik;
  • vnitřní správa.

Máte právo požádat naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.

Máte právo na opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů).

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnostipřímo dítěti.

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování:

 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby.

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání Vašich osobních údajů v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje také přímo Vám.

Formulář uplatnění práv subjektu údajů ke stažení ZDE.

Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování ke stažení ZDE.

Cookies

Při návštěvě naší webové stránky www.idekit.cz (dále jen ‘'webové stránky’’) používáme cookies, abychom Vám zpříjemnili její používání a abychom shromáždili informace o Vašich návštěvách webové stránky s cílem jejího zlepšení.

Co jsou soubory cookies?

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

 • ke správné funkčnosti našich stránek,
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
 • pro zapamatování tvých přihlašovacích údajů, které pak nemusíš opakovaně zadávat.

Jaké soubory cookie používáme:

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

 • konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
 • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

Konkrétně používáme následující cookies:

 
Statistické cookies (3)
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky a mohli je dále vylepšovat. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_ga idekit.cz Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky HTTP
_gat idekit.cz Used by Google Analytics to throttle request rate. 1 den HTTP
_gid idekit.cz Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 den HTTP

Cookie byly rozděleny do kategorií na základě analýzy nástroje Cookiebot

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: