Dokumentace

Nastavení driveru BACnet

BACnet (Building Automation Control Network) je komunikační protokol, navržený pro použití v systémech řízení budov. Idekit Studio u vybraných platforem obsahuje jak BACnet server, tak BACnet klient. Driver BACnet pracuje jako BACnet klient - je schopen číst a zapisovat data na server, kterým může být cizí zařízení, jako VZT jednotka, zabezpečovací systém atd. Pro integraci dat z Idekit RT do nadřazeného systému (SCADA) použijte BACnet server. BACnet klient se používá pro integraci cizích systémů na automatizační úrovní - "do PLC".

Podporované platformy

Podporované hardwarové platformy jsou tyto:

  • Runtime (Windows)
  • Runtime (Linux)
  • Wago750-8101
  • Wago750-8102

BACnet standard popisuje několik komunikačních médií, jako UDP/IP, Ethernet, RS485 (MS/TP), LON atd. Idekit využívá pro přenos protokol UDP/IP na sběrnici Ethernet. (Nezaměňovat s druhým způsobem, BACnet over Ethernet, který pro adresování nepoužívá IP adresy, ale MAC adresy síťových karet.) Linku RS485 tedy aktuálně použít nelze, pro komunikaci se zařízeními BACnet MS/TP je nutné nasadit BACnet router jiného výrobce.

Typy objektů a vlastností BACnet a jejich mapování na proměnné Idekit

Driver je psán tak, že umožňuje volné přiřazování vybraného typu a instance objektu a jeho vlastnosti (Property) na proměnnou Idekit Studio. Je možné vybrat libovolný typ i vlastnost včetně vlastností specifických pro výrobce (vendor-specific), protože v parametrech proměnné lze zadat i "uživatelskou" (specifickou) vlastnost jako číslo. Při přiřazování je nutné respektovat datové typy tak, aby typ proměnné v Idekit Studio odpovídal typu vlastnosti BACnet objektu. U běžných typů objektů, jako Analog Input, Multistate Value atd. nenastává problém, protože u nich se obvykle používá vlastnost Present Value (85). V případě jiné vlastnosti je nutné ověřit její datový typ podle standardu BACnet a v mapování proměnné zvolit správný typ hodnoty a index pole, který určuje, která část dat bude mapována.

Komplexní objekty typu Schedule tímto způsobem na časové programy v Idekit Studio mapovat není možné. Koncept integrace toto ani nepředpokládá: editovatelné objekty jako týdenní programy by z BACnet serveru měly být integrovány přímo do HMI, tedy např. programu SCADA.

Nastavení v Idekit Studio

Nejprve je nutné založit a nastavit komunikační kanál. Ten bude mít protokol BACnet a Linkový protokol UDP.Do kanálu vložíme zařízení (device). To pak bude obsahovat jednotlivé datové body.Vlastnosti zařízení
Název - jméno zařízení pro lepší orientaci v projektu, bude součástí vygenerovaného jména proměnné
Povolit - pro řádnou funkci musí být zařízení povoleno. Nastavením False je zablokováno a při kompilaci se neuvažuje.
Rozšíření zařízení - v této verzi se nepoužívá
Pozn. - libovolná poznámka

Parametry UDP
IP adresa zařízení - adresa BACnet serveru, se kterým chceme komunikovat.
Místní port - číslo UDP portu pro odchozí telegramy. Běžně se nechává 0 (automatické přiřazení z rozsahu "volných portů" 49152-65535 podle specifikace IANA), nicméně některé servery vyžadují, aby klient používal standardní číslo portu vyhrazené pro BACnet, tedy 47808. Při potížích ověřte v dokumentaci cizího BACnet serveru. V tomto parametru lze odchozí port nastavit ručně.
Port zařízení - číslo UDP portu cizího BACnet serveru. Standardní hodnota je 47808. Při potížích ověřte v dokumentaci cizího BACnet serveru.
Pozn. - libovolná poznámka

Parametry zařízení BACnet
Instance objektu Device
- každý server BACnet má jako povinný objekt instanci objektu typu Device. Ten obsahuje jednak obecné informace o zařízení (výrobce, verze firmwaru, popis, název, komunikační parametry - možnosti segmentace, max. délka paketu), jednak seznam všech ostatních objektů, která server obsahuje. Číslo instance objektu Device bývá obvykle 1.
Typ síťové adresy - příprava pro případná rozšíření komunikačních možností. Pro BACnet/UDP zvolte Žádný.
Pozn. - libovolná poznámka

BACnet - parametry pro Žádný
Podle typu síťové adresy mohou být vyžadovány další parametry. Pro Žádný nejsou žádné parametry nutné.

Definice prototypu
Tato sekce se vyplňuje v případě, že chcete z generického zařízení udělat knihovní zařízení, tzv. prototyp. Podle vyplněných parametrů se pak prototyp v knihovně třídí, hledá atd.
ID modelu - název prototypu, obvykle typové označení výrobce
ID verze přístroje - alfanumerické označení verze přístroje pro případ, že by výrobce uvedl na trh více verzí, mezi nimiž je potřeba rozlišovat
ID výrobce - označení firmy výrobce zařízení, obvykle zkratka - používá se pro snadnou identifikaci prototypu v knihovně
Zámek pro linkový protokol - nastavte False.
Verze prototypu - verze knihovního zařízení Idekit; verze se mohou lišit například počtem komunikovaných proměnných. Číslo verze se zadává ve formátu vX_Y, například "v1_0".
Stav - Vývoj, Test, Vydání, Zastaralý, Porušený, Nepodporován. Stav je možné nastavit podle toho, do jaké míry je zařízení "rozpracováno" nebo připraveno k plnému nasazení. Tento parametr může ovlivňovat viditelnost zařízení v knihovně.
Vývoj - na zařízení se pracuje
Test - definice hotova, nutno otestovat v reálné komunikaci
Vydání (Release) - zařízení připraveno k nasazení, otestováno
Zastaralý - existuje jiná, novější verze zařízení, jejíž použití se doporučuje
Porušený - odštěpená verze od hlavní větve, již není udržována
Nepodporován - v knihovně je pouze z historických důvodů nebo kvůli kompatibilitě se starými projekty, nenasazovat.

Informace o zařízení
Volitelně vyplňované údaje.
Model
- Název přístroje tak, jak ho udává výrobce.
Verze - Verze přístroje tak, jak ji udává výrobce.
Výrobce - Celý název výrobce zařízení.
Cesta kategorie - Text, který určuje cestu ve stromu pro výběr zařízení v knihovně, např. "IRC\Topeni". Jednotlivé úrovně lze oddělit znakem "\".

Dalším krokem je přidání komunikační skupiny. Skupina (Group) sdružuje I/O datové body.

Klikněte pravým tlačítkem do pracovní plochy Zařízení a vyberte Přidat skupinu.Vlastnosti skupiny
Název
- libovolný název skupiny
DataPoint.SortOrder - nevyplňujte
Interval čtení / zápis - lze nastavit, jak často bude skupina vyčítána nebo zapisována. Pro průběžnou aktualizaci nechte hodnotu 0 ms.
Je specifický box - nevyplňovat
Typ skupiny - vyberte, zda skupina bude obsahovat proměnné pro čtení nebo pro zápis.
Pozn. - libovolná poznámka

Parametry skupiny BACnet
Skupinová akce
- v této verzi nevyplňujte
Zápis pouze při změně - u skupiny pro zápis nastavte na True
Pozn. - libovolná poznámka


Ve skupině již můžeme definovat jednotlivé I/O datové body s vyplněnými parametry pro komunikaci BACnet. Datové body v rámci jedné skupiny se komunikují v jednom dotazu, což může zefektivnit komunikaci. Pokud by ale byla skupina příliš velká, může dojít k překročení max. délky telegramu (APDU), kterou je protistrana schopna akceptovat. Doporučujeme definovat cca. 20 datových bodů ve skupině.

Klikněte pravým tlačítkem do pracovní plochy Zařízení a vyberte Přidat datový bod. Vyplníme jeho vlastnosti.Vlastnosti datového bodu
Název
- není-li níže definováno jinak, tento název se použije jako část jména proměnné při automatickém generování globálních proměnných funkcí Autogen.
DataPoint.SortOrder - nevyplňujte
Interval čtení / zápis - přebírá se z vlastností skupiny
Je specifický box - přebírá se z vlastností skupiny
Skupina - vyberte skupinu, do níž je proměnná přiřazena
Typ skupiny - pro info, přebírá se z vlastností skupiny
Typ mapované komunikační hodnoty - obvykle BuiltIn, pouze pokud je proměnná typu Binary Input/Output/Value, tak Bit
Typ ST - u analogových proměnných obvykle REAL, u multistate proměnných nějaký z celočíselných typů (INT...)
Transformace - obvykle Identity; proměnné BACnet již není nutné nijak škálovat, linearizovat atd.
Pozn. - libovolná poznámka

Autogen
Povolit Autogen
- True, pokud chceme, aby se automaticky generovala i příslušná globální proměnná pro použití ve FUPLA nebo ST
Cílový projekt (SWAutogen)  - vyberte projekt, v němž se mají proměnné automaticky založit
Generovaná proměnná (SW Autogen) - název automaticky generované proměnné, pro informaci
Generované jméno proměnné (SW Autogen) - pokud se má generovaná proměnná jmenovat jinak, než datový bod, zadejte její název zde. Obvykle se nechává prázdný.
Retain (SW Autogen) - pokud je True, hodnota proměnné se ukládá do paměti NVRAM nebo Flash. Obvykle se nechává False.

Parametry dat. bodů zařízení BACnet
Tyto parametry poskytne dodavatel integrovaného zařízení - BACnet serveru. Obvykle jsou k dispozici v podobě tabulky v dokumentaci, nebo jako soubor EDE. Lze je i vyčíst ze zařízení pomocí BACnet browseru (např. Yabe).
Typ objektu - Typ objektu BACnet (BACnet Object Type), buď vyberte z předdefinovaných běžných typů, nebo zvolte Specifický a v následující položce Specifický typ objektu zadejte jeho číslo. To se používá u těch typů objektů, které nejsou uvedeny ve standardu BACnet a výrobci si je definují sami.
Instance objektu - BACnet Object Instance, neboli číslo objektu určitého typu v rámci zařízení (BACnet Device).
ID vlastnosti - Objekt má více vlastností (BACnet Properties), které lze mapovat na proměnné Idekit. Standardní vlastnosti mají definovaná čísla - Property ID, výrobce si může definovat i specifické vlastnosti s Property ID 512 a vyšším. Obvykle nás zajímá vlastnost 85, Aktuální hodnota (Present Value). Pokud chceme jinou vlastnost než Present Value, vybereme Custom a ID vlastnosti zadáme v následujícím parametru.
Specifické ID vlastnosti - vyplňuje se pouze v případě, když chceme jinou vlastnost než Present Value.
Priorita - zápis do objektů BACnet se provádí s určitou prioritou a lze ho provést pouze tehdy, má-li objekt, do něhož se zapisuje, aktuálně nastavenou prioritu stejnou nebo nižší (tedy s vyšším číslem priority). (Priorit je celkem 16, nejvyšší priorita je 1 = Manual Life Safety.) Doporučujeme výchozí hodnotu nechat Neurčeno a pokud se zápis nedaří, kontaktovat dodavatele zařízení. Neuvážené použití priorit může narušit zamýšlenou funkci zařízení!
Typ hodnoty - Typ hodnoty v protokolu BACnet (BACnet Application Datatype). Měl by odpovídat ST typu zadanému výše. Pro binární typy (bool) lze podle standardu BACnet použít typ Enumerated (nejtypičtější), BoolApl nebo BoolCtx, v případě pochyb při volbě je nutné odzkoušet v praxi nebo kontaktovat dodavatele BACnet serveru.
Index pole - normálně není použit, hodnota je -1.
Pozn. - libovolná poznámka

Následně projekt zkompilujeme a vygenerované proměnné můžeme použít v programu FUPLA nebo ST stejně jako jiné globální proměnné.