Dokumentace

Set System Time

Nastavení systémového času

Název funkce

SETSYSTEMTIME

Volání v ST

PROGRAM TEST_SETSYSTEMTIME

VAR
system_time : dt;
utc : bool;
set_time : bool;
END_VAR

IF set_time THEN
setsystemtime(system_time, UTC);
set_time := FALSE;
END_IF;

END_PROGRAM

Popis

Volaná funkce nastavuje systémový čas PLC na zadanou hodnotu. Používá se pro řízenou synchronizaci vnitřních hodin PLC.

Vstupy

Vstup Typ Význam
systemTime DT Požadovaný čas
utc BOOL Povolení časové zóny (Pokud je UTC = „false“, je údaj na vstupu systemTime považován za lokální čas podle definované časové zóny. Pokud je UTC = „true“, je nastaven UTC čas)

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> INT číselný status; výsledek kontroly nastavení času

Funkce

Funkce setsystemtime provádí nastavení požadovaného systémového času ze vstupní proměnné systemTime. Vstupní proměnnou UTC je možné nastavovat lokální nebo UTC čas. Výstup funkce => vrací výsledek nastavení času.

Číselný status Význam
0 Nastavení času nebylo provedeno
1 Nastavení času bylo provedeno