Dokumentace

Send SMS Triggered

Odesílání SMS - FUPLA

Název bloku

SENDSMSTRIG

Volání v ST

Pro tento účel je vhodnější využít blok sendsms.

Knihovna

MESSAGING

Verze

V1.0

Popis

Blok posílá pro jeden povel (přechod z false do true) jednu SMS zprávu. Pokud je potřeba odesílat zprávy na více čísel, je potřeba použít blok vícekrát, nebo si před něj vytvořit přepínač čísel. Je ale potřeba dodržet pravidlo, kdy v jeden moment dochází k odeslání pouze jedné zprávy. Většina GSM brán má jistý paměťový limit, například limit 4 zpráv. Pokud tedy na bránu pošleme více než 4 zprávy naráz, zbylé zprávy budou z fronty zahozeny. Doporučujeme tedy zprávy odesílat postupně s rozestupy například 10 s.

Vstupy

Vstup Typ Význam
CHANNEL STRING název komunikačního spojení (definuje se v možnostech PLC; viz níže)
RECIPIENT STRING telefonní číslo příjemce
MESSAGE STRING samotná SMS zpráva (základní ASCII znaky)
SEND BOOL povel pro odeslání SMS zprávy

Výstupy

Výstup Typ Význam
RESULT SINT číselný status; výsledek kontroly nastavení systému

Funkce

Při každém přechodu proměnné send z false do true je poslána jedna SMS zpráva z definovaného GSM modemu na telefonní číslo příjemce recipient. Obsah SMS zprávy je vkládán do proměnné message.

Proměnná channel odkazuje na definované komunikační spojení. To je třeba vytvořit v možnostech PLC: Dvojklikem na PLC zobrazte jeho nabídku, vyberte záložku Definice hlášení a pravým kliknutím zobrazíte nabídku, ve které vyberete Přidat alarmový kanál.

Nyní definujete název, který je vstupem proměnné channel. Dále definujete typ spojení GSM. Kliknutím vyberete kanál a v jeho vlastnostech nastavíte port, na kterém bude RT komunikovat s modemem. Dále se definují komunikační vlastnosti kanálu. Při použítí mark220 rev. 2.0 nebo mark320 rev. 2.0 nastavte softwarové řízení toku dat - RTS/CTS. V případě zabezpečené SIM karty je třeba zadat PIN kód. Nakonec potvrdíte všechny změny klinutím na OK v červeně označeném dialogu.

V případě použití některého ze standardně dodávaných modemů (Siemens TC-35, Wavecom), je možné vybrat v Nastavení AT příkazů předdefinované příkazy pro nastavení modemu. Následně klikněte na tlačítko Použít. Potřebné AT příkazy se pak doplní do tabulky. Zmáčkněte tlačítko Zavřít a potvrďte změny kliknutím na OK v červeně označeném dialogu. V případě jiného typu modemu je třeba nastavit modem jeho příslušnými AT příkazy. (Při problému s nastavením jiného typu modemu kontaktujte technickou podporu Domat Control System.)

Výstupní proměnná result hlásí výsledek kontroly nastavení systému.

Číselný status Význam
0 OK
1 Neznámá proměnná
2 Neúspěšný zápis
3 Nesoulad velikostí
4 Nespecifikovaná chyba
5 Odepřený zápis
6 Neplatný stav
7 Nepodařilo se načíst obraz
8 Plná e-mailová schránka
9 Příliš dlouhá adresa doručovatele
10 Příliš dlouhá adresa odesílatele
11 Příliš dlouhý předmět
12 Příliš dlouhá zpráva
13 Příliš dlouhý název serveru
14 Jméno uživatele v definici hlášení je příliš dlouhé
15 Heslo v definici hlášení je příliš dlouhé
16 Neznámý kanál
17 Neznámé zdrojové kódování
18 Neznámé cílové kódování
19 Neúspěšná konverze
20 Neplatný zdroj konverze
21 Zahlcený zdroj konverze
22 Zahlcená cesta pro konverzi
23 Připojeno
24 Chyba - hodnota číselného statusu nelze určit
25 Nemožnost otevřít port nebo inicializovat GSM modem (např. chybně zadané číslo portu)
26 Timeout při provádění AT příkazu (výchozí 2 s)
27 Neznámý AT příkaz
28 Neplatný obraz
29 Neplatný nejméně významný bit
30 Obraz byl označený jako neplatný
31 Prázdný
32 Překrytí
33 Obnovení procesu
34 Zaneprázdněný
35 Port je používán
36 Chyba v GUID
37 Neplatný cyklický redundantní součet
38 Neplatný typ zásobníku
39 Neplatná úloha
40 Mimo definovaný dosah
41 Chyba GSM modemu
42 Chyba GSM kanálu (např. špatný PIN, nedostupnost sítě, …)
43 Čekání na PIN kód
44 Čekání na PUK kód
45 Špatně zadaný PIN kód
46 Služba - GSM Prompt
47 Plná schránka GSM modemu (viz. Ošetření plné schránky)
48 Zkrácený
49 Neznámé zařízení
50 Nevyvážená závorka
51 Neplatná třída
52 Žádná volná paměť
53 Soubor nenalezen
54 Plný běh
55 Zastavený stav
56 Neznámá metadata
57 Chyba sběrnice
58 NVRAM není k dispozici
59 Chyba konfigurace
60 Neplatný nastavený port
61 Žádné zařízení

Použití komunikačního portu X3 na PLC řady Wall

Pro komunikaci s GSM modemem GSM-BGS-T2M nebo GSM-BGS-E2N přes port X3 v režimu RS-232 je nutné použít rovný sériový kabel D-SUB 09 samec-samec

Chybový stav 47 - Plná schránka GSM modemu

Plná schránka na GSM modemu vznikne více požadavky na odeslání alarmové SMS zprávy v krátkém časovém intervalu. Plná schránka GSM modemu se vyprázdní až po provedení náběžné hrany na proměnnou send funkčního bloku "sendsmstrig". Na snímku je uvedené možné řešení v případě zahlcení schránky. Před logickým OR je použitý pulsní encoder, který po definovaném čase na vstupní proměnné PT vrátí na výstupní proměnné Q "False". V případě, že funkční blok sendsmstrig na výstupní proměnné Result vrací chybový stav 47, porovnávací funkce "EQ" vyhodnotí na výstupu "True" a tím dojde k povolení procesu pulzního generátoru, na kterém je nutné nastavit dostatečně dlouhý interval pro trvání výstupního signálu v hodnotě "False" TFALSE a pouze vteřinový interval v hodnotě "True" TTRUE. Tímto dojde k opakování cyklu pro odeslání alarmové SMS.

Příklad použití

Typicky lze tato funkce využít pro hlášení alarmových stavů. Odeslání SMS je spuštěno nastalým alarmovým stavem. Další SMS se pošle v případě, že alarm odezněl, byl resetován a následně znovu nastal. Alarm je aktivní, když hodnota proměnné teplota překročí hodnotou proměnné teplotni_limit.