Dokumentace

Send Mail

Odesílání emailů - ST

Název funkce

SENDMAIL

Volání v ST

PROGRAM TEST_SENDMAIL
VAR
TESTEMAIL:BOOL:=TRUE;

CHANNEL : STRING[64] := 'ALRCHANNEL';
SENDER : STRING[64] := 'INFO@DOMAT.CZ';
RECIPIENT : STRING[64] := 'SUPPORT@DOMAT.CZ';
SUBJECT : STRING[64];
MESSAGE : STRING[64];

END_VAR

IF TESTEMAIL THEN
SUBJECT := 'TEST';
MESSAGE := 'TESTOVACI EMAIL BYL POSLAN.';
MESSAGING.SENDMAIL(CHANNEL, SENDER, RECIPIENT, SUBJECT, MESSAGE);
TESTEMAIL := FALSE;
END_IF;

END_PROGRAM

Knihovna

MESSAGING

Verze

V1.0

Popis

Volaná funkce posílá v každém výpočetním cyklu PLC jeden email. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme jeho použití pouze v ST kódu. Při psaní programu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo nechtěnému zahlcení adresáta nebo SMTP serveru emaily. Pokud je potřeba odesílat zprávy na více adres, je potřeba použít blok vícekrát, nebo si před něj vytvořit přepínač, adres. Je ale potřeba dodržet pravidlo, kdy v jeden moment dochází k odeslání pouze jednoho emailu. Mezi emaily by měla být pauza minimálně jedné vteřiny, ideálně však i více. Pokud toto pravidlo není dodrženo, dojde k zaplnění fronty pro odeslání.

Vstupy

Vstup Typ Význam
CHANNEL STRING_REF reference na proměnnou s názvem komunikačního spojení (definuje se v možnostech PLC; viz níže)
FROM STRING_REF reference na proměnnou s emailovou adresu, ze které je posílán email
TO STRING_REF reference na proměnnou s emailovou adresu adresáta
SUBJECT STRING_REF reference na proměnnou s předmětem emailu
MESSAGE STRING_REF reference na proměnnou se samotnou emailovou zprávu

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> SINT číselný status; výsledek kontroly nastavení systému

Funkce

Při každém volání funkce sendmail v programu je poslán jeden email z definovaného emailového účtu from na adresu to. Předmět emailové zprávy je definován v proměnné subject a samotné tělo v message.

Proměnná channel odkazuje na definované komunikační spojení. To je třeba vytvořit v možnostech PLC. Dvojklikem na PLC zobrazte jeho nabídku a vyberte záložku Definice hlášení a pravým kliknutím zobrazíte nabídku, ve které vyberete Přidat alarmový kanál.

Nyní definujete název, který je vstupem proměnné channel. Dále definujete typ spojení SMTP. Kliknutím vyberete kanál a v jeho vlastnostech nastavíte server, ze které bude email odesílán, a port na kterém bude RT komunikovat. V případě nutnosti přihlašování je třeba nastavit Používat přihlašování na true a následně vyplnit Jméno uživatele (standardně emailová adresa) a Heslo. Nakonec potvrdíte všechny změny klinutím na OK v červeně označeném dialogu.

Pozor, je nutné ověřit možnosti připojení PLC na emailový server.

Výstupní proměnná result hlásí výsledek kontroly nastavení systému.

Číselný status Význam
0 OK
8 Plná emailová fronta
16 Neznámý kanál
24 Chyba - hodnota číselného statusu nelze určit
jiné Interní chyba - kontaktujte technickou podporu Domat Control System

Příklad použití

Typicky lze tato funkce využít pro hlášení alarmových stavů. Odeslání emailu je spuštěno nastalým alarmovým stavem. Příklad viz výše Volání v ST.