Dokumentace

Pulse Width Modulation (B87)

Pulsně šířková modulace

Název bloku

B87_PULSE_WIDTH_MODULATION

Volání v ST

PROGRAM TEST_B87
VAR
BOOL1,BOOL2 : BOOL;
REAL1 :REAL;
TIME1 : TIME;
FB: LIB.CORE.V1_0.B87_PULSE_WIDTH_MODULATION;
END_VAR
FB(IN:= REAL1, ENABLED:= BOOL1,T:=T#10S,MIN:=0,MAX:=100,OUT=>BOOL2,TRES=>TIME1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok převádí vstupní signál 0...100 % v pulsně šířkovou modulaci, tedy v binární periodický signál, jehož perioda je určena parametrem T a střída (poměr aktivní části periody k délce periody) vstupní hodnotou IN.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní hodnota 0
ENABLE BOOL Povolení generátoru (true - generátor běží) True
T TIME Perioda generátoru 15 m
MIN REAL Minimální hodnota spuštění generátoru 0
MAX REAL Maximální hodnota spuštění generátoru 100

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstup generátoru
OUTN BOOL Negace výstupu generátoru
TRES TIME Zbývající čas periody v ms

Funkce

Blok implementuje pulsní šířkovou modulaci. Vstup In je převeden na periodický logický signál s periodou t. Hodnota vstupního signálu je proporcionálně převedena (pro min <= In <= max). Když In <= min pak out = false po celou dobu t, když In >= max pak out=true po celou dobu t.

Výstup outn je negací výstupu out. Blok obsahuje zbývající čas tres jako výstup, což je čas, zbývající do konce aktuální periody.

Vstup enable umožňuje vypnout Blok B87 a nastaví výstup následně out=false a tres=0.

Funkce v případě špatného nastavení

Když vstup in je skryt nebo min > max nebo min <= 0 pak out= false.


Na obrázku je jako příklad vstupem x hodnota od 0 do 1, do bloku se však přivádí hodnota od 0 do 100.

Příklad použití


U výstupních modulů s triaky pro řízení modulovaného el. ohřevu nebo termických pohonů radiátorových ventilů. Nepoužívejte u výstupních modulů s reléovými výstupy, relé by se ucvakalo.