Dokumentace

Heat / Cool Recovery Block (T39)

Rekuperace

Název bloku

T39_RECUPERATION

Volání v ST

PROGRAM TEST_T39
VAR
X,Y,Z: REAL;
O1,O2,O3: REAL;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T39_RECUPERATION;
END_VAR
FB(DEMAND:= X, T_EXTERIOR:= Y, T_EXHAUST:= Z);
O1:= FB.HEATDEMAND;
O2:= FB.COOLDEMAND;
O3:= FB.RECUPERATION;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako rozhodovací a regulační prvek pro řízení deskového nebo rotačního rekuperátoru či směšovací klapky u VZT jednotky. Na základě požadavku topení nebo chlazení z regulátoru a teplot na vstupu (T_EXTERIOR) a odtahu (T_EXHAUST) jednotky vytváří tři sekvence:

  • sekvenci topení pro ventil registru ohřevu
  • sekvenci chlazení pro ventil chladicího registru
  • sekvenci rekuperační pro řízení otáček rotačního rekuperátoru či řízení polohy klapky obtoku deskového rekuperátoru nebo směšovací klapky.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
DEMAND REAL Požadavek topení nebo chlazení, -100 (chlazení) ...100 (topení) (%) 0
T_EXTERIOR REAL Teplota na sání VZT, teplota venkovního vzduchu (°C) 0
T_EXHAUST REAL Teplota odtahového vzduchu, teplota v místnosti (°C) 0
DCREC REAL Hodnota požadavku na chlazení pro start rekuperace (vytváří zónu necitlivosti), typicky -5 (%) -5
DCVLV REAL Hodnota požadavku na chlazení pro start sekvence chlazení, 0...100 (%) -10
DHREC REAL Hodnota požadavku na ohřev pro start rekuperace (vytváří zónu necitlivosti), typicky 5 (%) 50
DHVLV REAL Hodnota požadavku na ohřev pro start sekvence topení, 0...100 (%) 70

Výstupy

Výstup Typ Význam
RECUPERATION REAL Signál pro rekuperační člen, 0...100 (%)
COOLDEMAND REAL Signál pro ventil chlazení, 0...100 (%)
HEATDEMAND REAL Signál pro ventil ohřevu, 0...100 (%)
COOLRECREADY BOOL Informace, že rozhodovací logika je ve stavu rekuperace chlazení (případ 4 výše)
HEATRECREADY BOOL Informace, že rozhodovací logika je ve stavu rekuperace topení (případ 2 výše)

Funkce

Signál DEMAND je třeba nastavit tak, aby se měnil v rozsahu 0...100 % (požadavek na ohřev přívodního vzduchu) a 0…-100 % (požadavek na ochlazení přívodního vzduchu). Zdrojem tohoto signálu je obvykle PI regulátor na přívodu VZT jednotky.

V bloku jsou jako vstupy i parametry necitlivost DCREC a DHREC, které určují, od kolika procent požadavku se má začít rekuperovat. Zabraňují startu rekuperátoru při příliš nízkých hodnotách požadavku.

Vnitřní logika bloku rozhodne, o který z následujících čtyř případů se jedná:

  1. Je požadavek na topení (tedy DEMAND > DHREC), teplota na sání VZT jednotky je vyšší než teplota na odtahu. Rekuperace nemá smysl, je výhodnější použít teplejší venkovní vzduch (místnost je zřejmě podchlazená).
  2. Je požadavek na topení, teplota na sání VZT jednotky je nižší než teplota na odtahu. Rekuperace se vyplatí, protože zužitkujeme tepelnou energii odtahového vzduchu.
  3. Je požadavek na chlazení (tedy DEMAND < DCREC), teplota na sání VZT jednotky je nižší než teplota na odtahu. Rekuperace nemá smysl, je výhodnější použít chladnější venkovní vzduch (místnost je zřejmě přehřátá).
  4. Je požadavek na chlazení, teplota na sání VZT jednotky je vyšší než teplota na odtahu. Místnost je nachlazená. Rekuperace se vyplatí, protože zužitkujeme chladicí energii odtahového vzduchu.

Pro situace 1 a 3 se výstupy pro ohřev a chlazení (HEATDEMAND a COOLDEMAND) chovají stejně, jako kdyby byly připojeny přímo na výstup přívodního regulátoru (s odpovídajícím přepočtem sekvence chlazení, tedy 0 % - ventil na chlazení uzavřen, -100 % - ventil na chlazení zcela otevřen. Výstup RECUP je trvale v 0.

V případech 2 a 4 je nejdříve aktivována rekuperace, a teprve pokud se požadavek na energii dále zvětšuje (výsledek PI algoritmu přívodního regulátoru), otevírá i ventil na topení, případně na chlazení. Parametry DCVLV a DHVLV určují, jaký poměr má přínos rekuperace a přímý ohřev nebo chlazení. Čím větší je výkon rekuperátoru vůči výkonu topného či chladicího registru, tím vyšší by měly být hodnoty parametrů.

Sekvence ventilů 0...100 % jsou rozpočteny mezi DCVLV (resp. DHVLV) a -100 % (resp. 100 %), viz obrázek.

Příklad použití

Funkce B80 obrací sekvenci pro obtokovou klapku z 0...100 % na 100...0 % tak, aby při maximálním požadavku na rekuperaci byla obtoková klapka uzavřena.

Výběr maxima, Protizámraz, připojuje požadavek na otevření ventilu od ochrany proti zámrazu.