Dokumentace

Three Point Control (T2)

Tříbodová regulace

Název bloku

T2_THREE_POINT_CONTROL

Volání v ST

PROGRAM TEST_T2
VAR
REAL1: REAL;
TIME1,TIME2,TIME3: TIME;
BOOL1,BOOL2,BOOL3,BOOL4: BOOL;
FB: LIB.HVAC.V1_2.T2_THREE_POINT_CONTROL;
END_VAR
FB(IN:= REAL1, BR:= BOOL1, TRUN:= TIME1, TOVER:= TIME2, DELTAT:= TIME3, BSP:= BOOL2, CLOSE=> BOOL3, OPEN=> BOOL4, Y=> REAL1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.2

Popis

Blok převádí spojitý signál 0...100 % na impulsy otevírání a zavírání pro řízení tříbodové periferie, tedy pohonu klapky nebo ventilu.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
BR BOOL Resetovací (synchronizační) vstup pro přechod do bezpečné polohy a vynulování vnitřního počitadla polohy False
BSP BOOL Definice bezpečné polohy: TRUE = 100 % (otevřeno), FALSE = 0 % (zavřeno)  False
DELTAT TIME Minimální doba výstupního impulsu 2 s
IN REAL Vstupní signál, 0...100 % 0
TOVER TIME Doba přeběhu přes krajní pozice pro bezpečné otevření či zavření 3 s
TRUN TIME Doba přeběhu pohonu z jedné krajní polohy do druhé (z 0 na 100 % nebo zpět) 65 s
EnableStartReset BOOL Po restartu PLC se nejprve spustí resetovací sekvenci ventilu a až následně je regulováno podle vstupu IN. True

Výstupy

Výstup Typ Význam
CLOSE BOOL Povel k zavírání
OPEN BOOL Povel k otevírání
Y REAL Předpokládaná poloha ventilu (nyní rovno vstupu IN)

Funkce

Před vysláním výstupního impulsu je aktuální hodnota vstupu porovnána s předchozí hodnotou na vstupu a zapamatována. Při zjištěném rozdílu (tedy pokud došlo od posledního výpočtu ke změně řídicího signálu IN) je spočítán směr a délka výstupního impulsu jako poměrná část doby přeběhu, např. při změně z 15 na 20 % (tedy o 5 %) a délce přeběhu 65 s je délka impulsu 5 / 100 * 65 s = 3.25 s, kladná hodnota je směr “otevírat”. Během této doby je algoritmus na změny vstupního signálu necitlivý.

Pokud je spočítaná délka impulsu menší než zadaná hodnota deltat, mohlo by to znamenat, že vlivem hystereze převodů a mechanických odporů nebude s pohonem vůbec hnuto. Proto impuls není generován, ale uložen v paměti a výstup je aktivován až tehdy, překročí-li souhrnná délka akumulovaných impulsů hodnotu deltat. Pak je na výstup poslán jediný impuls o souhrnné délce.

Je-li vstupní signál > 99.9 %, výstup OPEN je trvale ve stavu TRUE. Je-li vstupní signál < 0.1 %, výstup CLOSE je trvale ve stavu TRUE.

Synchronizační vstup br slouží k pravidelnému synchronizování pohonu, tedy zaručenému přejetí do bezpečného stavu (obvykle “zavřeno”) a vynulování vnitřní logiky bloku. Synchronizace by měla probíhat např. 1x denně. K synchronizaci dojde při příchodu náběžné hrany na vstup BR.

Příklad použití

Tříbodový ventil je řízen PI regulátorem topení B35. Výstupní spojitý signál 0...100 % je převeden na tříbodový signál, jímž jsou řízeny binární výstupy pro ventil H1_VAL_CLOSE a H1_VAL_OPEN. Nezapomeňte správně nastavit parametry s dobou přeběhu ventilu a bezpečnou polohou. Časový program generuje jednou denně krátký impuls (např. 1 minuta), jehož náběžná hrana pohon synchronizuje. (Jeden časový program lze použít pro synchronizaci všech ventilů v PLC, což šetří paměť.)

Starší verze


Verze V1.0, V1.1 jsou označeny jako ZASTARALÉ. Neobsahovala vstup EnableStartReset. V určitých situacích se mohla lišit předpokládaná poloha ventilu v bloku s reálnou polohou ventilu.