Dokumentace

Send Mail Triggered

Odesílání emailů - FUPLA

Název bloku

SENDMAILTRIG

Volání v ST

Pro tento účel je vhodnější využít blok sendmail.

Knihovna

MESSAGING

Verze

V1.0

Popis

Blok posílá pro jeden povel (přechod z false do true) jeden email. Pokud je potřeba odesílat zprávy na více adres, je potřeba použít blok vícekrát, nebo si před něj vytvořit přepínač, adres. Je ale potřeba dodržet pravidlo, kdy v jeden moment dochází k odeslání pouze jednoho emailu. Mezi emaily by měla být pauza minimálně jedné vteřiny, ideálně však i více. Pokud toto pravidlo není dodrženo, dojde k zaplnění fronty pro odeslání.

Vstupy

Vstup Typ Význam
CHANNEL STRING název komunikačního spojení (definuje se v možnostech PLC; viz níže)
FROM STRING emailová adresa, ze které je posílán email
RECIPIENT STRING emailová adresa adresáta
SUBJECT STRING předmět emailu
MESSAGE STRING samotná emailová zpráva
SEND BOOL povel pro odeslání emailu

Výstupy

Výstup Typ Význam
RESULT SINT číselný status; výsledek kontroly nastavení systému

Funkce

Při každém přechodu proměnné send z false do true je poslán jeden email z definovaného emailového účtu from na adresu recipient. Předmět emailové zprávy je definován v proměnné subject a samotné tělo v message.

Proměnná channel odkazuje na definované komunikační spojení. To je třeba vytvořit v možnostech PLC. Dvojklikem na PLC zobrazte jeho nabídku a vyberte záložku Definice hlášení a pravým kliknutím zobrazíte nabídku, ve které vyberete Přidat alarmový kanál.

Nyní definujete název, který je vstupem proměnné channel. Dále definujete typ spojení SMTP. Kliknutím vyberete kanál a v jeho vlastnostech nastavíte server, ze které bude email odesílán, a port na kterém bude RT komunikovat. V případě nutnosti přihlašování je třeba nastavit Používat přihlašování na true a následně vyplnit Jméno uživatele (standardně emailová adresa) a Heslo. Nakonec potvrdíte všechny změny klinutím na OK v červeně označeném dialogu.

Pozor, je nutné ověřit možnosti připojení PLC na emailový server.

Výstupní proměnná result hlásí výsledek kontroly nastavení systému.

Číselný status Význam
0 OK
8 Plná emailová fronta
16 Neznámý kanál
24 Chyba - hodnota číselného statusu nelze určit
jiné Interní chyba - kontaktujte technickou podporu Domat Control System

Příklad použití

Typicky lze tato funkce využít pro hlášení alarmových stavů. Odeslání emailu je spuštěno nastalým alarmovým stavem. Další email se pošle v případě, že alarm odezněl, byl resetován a následně znovu nastal. Alarm je aktivní, když hodnota proměnné teplota překročí hodnotou proměnné teplotni_limit.