Dokumentace

Literály

Literály slouží pro přímou reprezentaci hodnot proměnných.

Číselné literály

Číselný literál je definován jako desetinné číslo nebo číslo o určitém základu (např. dvojkové). Znak podtržítko "_" vložený mezi číslicemi v číselném literálů není významné.

Literál Příklad
Celé číslo -12, 0, 123_4, +986
Číslo v pohyblivé řádové čárce 0.0, 0.4560, 3.14159_26
Číslo v pohyblivé řádové čárce s exponentem -1.34E-12, -1.34e-12
Dvojkové číslo 2#1111_1111 (255 decimal)
Osmičkové číslo 8#377 (255 decimal)
Hexadecimální číslo 16#FF, 16#ff (255 decimal)
Boolovské číslo 0, 1, FALSE, TRUE
S typem INT#-123, WORD#16#AEF, BOOL#0, BOOL#FALSE

Pozor: V jazyce FUPLA nejsou literály s formáty jiných číselných soustav, např. 16#FF, podporovány. Hodnoty je nutno zadávat v desítkové soustavě (např. 255).

Příklad:

REAL#+INF, REAL#-INF, LREAL#+INF, LREAL#-INF //literály specialních hodnot reálných čísel (+- nekonečno)
REAL#NAN, LREAL#NAN //literály specialních hodnot reálných čísel (neplatné číslo)

Znakové literály

Znakové literály jsou jedno nebo dvoubajtové zakódované znaky. Jednobajtový znakový literál je posloupnost žádného nebo více znaků s předponou a ukončením pomocí znaku jednoduché uvozovky ('). Dvoubajtový znakový literál je posloupnost žádného nebo více znaků s předponou a ukončením pomocí znaku dvojité uvozovky (").

Literál Příklad
Jednobajtové znaky Prázdný řetězec ''
Jeden znak 'A'
Řetězec s typem STRING#'OK'
Dvojbajtové znaky Prázdný řetězec ""
Single character "A"
Typed string STRING#"OK"
Dvojznakové kombinace znak dolar $$
apostrof $'
uvozovka $"
Line feed (nový řádek, 16#0A) $L or $I
Newline (nový řádek) $N
Form feed (nová strana) $P
Carriage return (návrat vozíku, 16#0D) $R
Tabulátor (16#09) $T

Časové literály

Reprezentují údaj o trvání, tj. o době, která uplynula nebo má uplynout v souvislosti s nějakou událostí. Jednotky jsou dny, hodiny, minuty, sekundy, zlomky sekund a také kombinace uvedeného.

Literál Popis
d Den
h Hodina
m Minuta
s Sekunda
ms Milisekunda
us Mikrosekunda
ns Nanosekunda

Příklad:

T#14ms, TIME#14ms, T#-14ms, LT#14.7s, t#25h15m, TIME#5m_20s_500ms

Časové literály absolutního času

Literál Příklad
Datum DATE#1984-06-25, date#1984-06-25, D#1984-06-25, d#1984-06-25
Denní čas TIME_OF_DAY#15:36:55.36, TOD#15:36:55.36
Datum a čas DATE_AND_TIME#1984-06-25-15:36:55.360227400, DT#1984-06-25-15:36:55.360227400