Dokumentace

Min / Max Controller (T33)

Regulátor minima a maxima

Název bloku

T33_MIN_MAX_CONTROLLER

Volání v ST

PROGRAM TEST_T33
VAR
REAL1,REAL2,REAL3,REAL4,REAL5,REAL6,REAL7,REAL8: REAL;
BOOL1,BOOL2,BOOL3,BOOL4,BOOL5,BOOL6,BOOL7,BOOL8: BOOL;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T33_MIN_MAX_CONTROLLER;
END_VAR
FB(IN:= REAL1, WALARMAX:= REAL1, WALARMIN:= REAL2, WMAX:= REAL3, WMIN:= REAL4, XPALARMAX:= REAL5, XPALARMIN:= REAL6, XPMAX:= REAL7, XPMIN:= REAL8, BALARMAX=> BOOL1, BALARMAXN=> BOOL2, BALARMIN=> BOOL3, BALARMINN=> BOOL4, BMAX=> BOOL5, BMAXN=>BOOL6, BMIN=> BOOL7, BMINN=>BOOL8);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok udržuje měřenou veličinu, např. tlak v systému topení, v požadovaném rozmezí a hlásí překročení alarmových mezí.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Měřená veličina 0
WALARMAX REAL Požadovaná hodnota havarijního maxima 220
WALARMIN REAL Požadovaná hodnota havarijního minima 80
WMAX REAL Požadovaná hodnota provozního maxima 180
WMIN REAL Požadovaná hodnota provozního minima 120
XPALARMAX REAL Hystereze havarijního maxima 20
XPALARMIN REAL Hystereze havarijního minima 20
XPMAX REAL Hystereze provozního maxima 20
XPMIN REAL Hystereze provozního minima 20

Výstupy

Výstup Typ Význam
BALARMAX BOOL Signál havarijního maxima
BALARMAXN BOOL Signál havarijního maxima, negovaný
BALARMIN BOOL Signál havarijního minima
BALARMINN BOOL Signál havarijního minima, negovaný
BMAX BOOL Signál provozního maxima
BMAXN BOOL Signál provozního maxima, negovaný
BMIN BOOL Signál provozního minima
BMINN BOOL Signál provozního minima, negovaný

Funkce

Blok obsahuje čtveřici prahových spínačů. Při udržování tlaku v topném systému se signál provozního minima použije na dopouštění, signál provozního maxima na odpouštění, signál havarijního minima pro blokování chodu technologií a signál havarijního maxima pro signalizaci překročení maximálního tlaku. Je samozřejmě možné regulovat a hlídat i jiné veličiny, podle způsobu regulace se použijí příslušné vstupy a výstupy. Hystereze zabraňuje kmitání kolem požadované hodnoty.

Hystereze, neboli pásmo Xp, se používá pro zabránění zákmitů výstupního signálu.

minmax

Podobně je tomu u alarmových signálů:
alarms

Blok lze použít například pro regulaci tlaku, hladiny, ale i dvoustavovou regulaci topení a chlazení. Výhodou jsou čtyři komparátory v jednom bloku, což šetří prostor ve schématu a zlepšuje čitelnost.

Příklad použití

Blok porovnává měřený tlak vody PWATER s požadovanou hodnotu PWATERSETPT. Při poklesu tlaku pod provozní minimum otevírá dopouštěcí ventil SOLENOIDVALVE, při vzrůstu tlaku nad provozní MINIMUM + HYSTEREZE ventil zavírá. Při překročení hodnoty WALARMAX nebo poklesu pod hodnotu WALARMIN jsou vyvolány příslušné alarmy alarmovými bloky, minimální tlak navíc blokuje provoz kotelny. Provoz je obnoven až po kvitování a smazání alarmu (výstup MEMORY musí být FALSE).