Dokumentace

Enthalpy (T29)

Entalpie

Název funkce

T29_ENTHALPY

Volání v ST

PROGRAM TEST_T29
VAR
REAL1,REAL2,REAL3,REAL4,REAL5,REAL6: REAL;
END_VAR
REAL1:= LIB.HVAC.V1_0.T29_ENTHALPY(P:= REAL2, TEMP:= REAL3, RH:= REAL4, PWATER=>REAL5,R=> REAL6);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Funkce počítá z tlaku, teploty a relativní vlhkosti vzduchu jeho entalpii, tedy energii vlhkého vzduchu, parciální tlak vodní páry a absolutní vlhkost vzduchu.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
P REAL Tlak (Pa), běžná hodnota je 101325 Pa 0
TEMP REAL Teplota vzduchu (°C) 22
RH REAL Relativní vlhkost vzduchu (%rH) 70

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> REAL Entalpie vlhkého vzduchu (kJ/kg)
PWATER REAL Parciální tlak vodní páry
R REAL Absolutní vlhkost (g/kg suchého vzduchu)

Funkce

Jedním z nejdůležitějších vzduchotechnických výpočtů je zjišťování množství tepla, které je nutné k tomu, abychom vzduch v místnosti upravili na požadovanou teplotu a vlhkost. V těchto případech je nutné vzduch, jehož? stav je znám, pomocí vhodných úprav (směšování, ohřev, chlazení, zvlhčování a odvlhčování) převést do stavu požadovaného. Většina z popsaných způsobů úpravy vzduchu vede také ke změně obsahu tepla upravovaného vzduchu. V termodynamice se obsah tepla v látce o hmotnosti 1 kg označuje jako měrná entalpie h [kJ/kg]. Entalpie je veličina relativní: absolutně suchý vzduch o teplotě 0 °C a teoretickým obsahem vody X = 0 g/kg má definován obsah tepla H = 0 kJ/kg; tento stav vzduchu odpovídá nulovému bodu na stupnici entalpie. Hodnoty entalpie < 0 kJ/kg se označují jako negativní (se znaménkem mínus).

Příklad použití

Regulátor absolutní vlhkosti (g/kg); používá se například u vzduchotechniky pro technologická zařízení, kde je nutné udržovat ve vzduchu konstantní obsah vody, i když technologie ztrátovým teplem ovlivňuje teplotu. Jeho výstupem je řízen zvlhčovač. Obvykle bývá doplněn nezávislým regulátorem teploty, který kompenzuje změny teploty v prostoru. Další použití může být v rekuperačních jednotkách, kde entalpie poskytuje představu o účinnosti rekuperace a energetických poměrech v jednotlivých sekcích.