Dokumentace

Switch-Off Delay (BD13)

Zpožděné vypnutí

Název bloku

BD13_SWITCHOFFDELAY

Volání v ST

PROGRAM BD13_TEST
VAR
IN1,OUT1: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_1.BD13_SWITCHOFFDELAY;
END_VAR
FB(IN:=IN1);
OUT1:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok zpoždění vypnutí transformuje vstupní signál IN tak, že každá sestupná hrana je zpožděna o TOFF. Náběžná hrana signálu IN není zpožděna. Parametr TRES udává zbývající čas do vypnutí. Vstup RESET slouží k vynulování hodnoty TRES.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní hodnota False
RESET BOOL Vynuluje hodnotu TRES False
IGNORESTARTEDGE BOOL Pokud je TRUE, nedojde k inicializaci po startu programu False
TOFF TIME Hodnota zpoždění pro vypnutí 30 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní signál
TRES TIME Zbývající čas do vypnutí

Příklad použití"Prodloužený odpad relé" se používá například pro doběh čerpadla po uzavření ventilu topného okruhu: pokud signál na ventilu klesne pod 3 %, čerpadlo běží ještě několik minut a pak se vypne. Tím se okruh (spolu s hysterezí komparátoru) ošetří proti častému zapínání a vypínání čerpadla při kolísání řídicího signálu pro ventil kolem mezní (3 %) hodnoty.

Starší verze


Verze V1.0 je označena jako BROKEN. Obsahovala chybu inicializace vstupu IGNORESTARTEDGE. Při prvním cyklu běhu programu byla ignorována hodnota na vstupu IN a nebyl započat odpočet zpožděné reakce, i když byl blok jinak správně nastaven.