Dokumentace

Vazby mezi hardwarovými I/O

Vazba mezi čtenou a zapisovanou hodnotou slouží k tomu, aby mohla daná proměnná být ovlivňována i z jiných zdrojů než z PLC. Vytvoření vazby jako takové je podporováno pouze tehdy, pokud je zapnutý "Autogen". Pokud není automatický generátor proměnných používán, stačí na datový bod pro čtení i zápis ručně namapovat stejnou proměnnou - pro datový bod pro čtení do sloupce IO/ST a pro datový bod pro zápis do sloupce ST/IO.

Jako příklad použijeme pokojový ovladač teploty. V případě použití vazby na tuto proměnnou může být teplota řízená podle časového plánu k vytápění a při ručním zásahu uživatelem se nastaví uživatelův požadavek. Program z PLC zasáhne až v okamžiku změny dle časového plánu. Pokud by mezi čtenou a zapisovanou hodnotou vazba nebyla, uživatel by neměl možnost zapsat změnu z pokojového ovladače.

V PLC máte vložený kanál, na kterém máte zařízení se vstupy a výstupy. Vazbu do zařízení vložíte stiskem tlačítka "Přidat vazbu".

Nově vytvořená vazba se vloží pod názvem "C1".

V nastavení vazby změníte název, povolíte autogen a nastavíte cílový projekt, do kterého se proměnná vygeneruje. Dále přiřaďte vstup, ze kterého budete číst, a výstup, do kterého chcete zapisovat. Nakonec je třeba určit datový typ proměnné.

Autogen za vás vytvořil proměnnou a namapoval ji do zařízení.

Pokud si budete přiřazovat proměnnou ručně, musíte ji přiřadit stejně, jako to udělal autogen. U vstupu musíte hodnotu vyčítat, u výstupu zapisovat - a u vazby musíte hodnotu jak vyčítat, tak zapisovat.

Pozor při provázání proměnných, které se nevztahují ke stejnému registru, se hodnota v PLC zobrazuje jako přečtená hodnota a výstup se chová jako poslední zapsaná hodnota z PLC (výstup nemusí odpovídat hodnotě při ladění). Vazbu nelze použít ke vnitřnímu propojení mezi vstupem a výstupem. Vazba nenahradí příkaz "DO1:=DI1;" ani přímý propoj ve FUPLE.