Dokumentace

Grafické HMI objekty

Každý z HMI grafických objektů má své specifické vlastnosti, které jsou popsány níže. Mají ale také některé společné vlastnosti.

 

Šířka - šířka objektu v pixelech

Výška - výška objektu v pixelech

Nahoru - Y souřadnice objektu na stránce

Vlevo - X souřadnice objektu na stránce

Z-index - Z souřadnice objektu (má význam při překrývání objektů). Tuto souřadnici lze měnit pomocí tlačítek v ribbonu:

 

Popředí - Barva zobrazovaného textu

Velikost fontu - Velikost zobrazovaného textu

Písmo - Typ písma zobrazovaného textu

Tučné - Možnost zobrazit text tučně

Kurzíva - Možnost zobrazit text kurzívou

Svislé zarovnání textu - Svislé zarovnání textu uvnitř objektu

Vodorovné zarovnání textu - Vodorovné zarovnání textu uvnitř objektu

Pozadí - Barva pozadí objektu

Barva okraje - Barva okraje objektu

Tloušťka okraje - Tloušťka okraje objektu

Poloměr rohů - Poloměr zaoblení rohů. Čím vyšší číslo, tím větší zaoblení; při zaoblení rohu čtverce o straně a na poloměr a/2 získáme kruh.

Zdroj obrázku - Cesta k obrázku, který se má na pozadí objektu zobrazit

Natažení obrázku - Zde lze vybrat ze tří možností. Volba „Strech“ způsobí, že obrázek bude měnit svou velikost při manipulaci se žlutými body, které se zobrazí po kliknutí na objekt. Obrázek vždy vyplní prostor, jež je body vymezen. „UniformStretch“ také odemkne úpravu velikosti obrázku, nicméně si v tomto případě obrázek zachová původní poměr stran. Pokud zvolíme „None“ obrázek si zachová svou původní velikost nehledě na manipulaci s rozměry objektu.

Typy položek menu

Alarm

Stavový indikátor alarmů. Objekt může nabývat pěti různých stavů. Každý ze stavů má své vlastnosti. Stav může být indikován textem nebo obrázkem.

Pro zachování plné funkčnosti je potřeba na tento objekt připojit blok "Lib.Core.V1_1.BD56_SingleAlarmMemoryDelay" nebo "Lib.Core.V1_1.BD57_AlarmMemoryExt"

Vlastnosti objektu "Alarm" jsou:

Proměnná - jako proměnná se vybírá celý alarmový blok použitý v programu

Proměnná "Potvrdit" - proměnná se přiřadí automaticky

Proměnná "Smazat" - proměnná se přiřadí automaticky

Potvrdit hlášení potvrzení alarmu - Text, který se zobrazuje, pokud je vyvolána akce potvrzení aktivního alarmu

Proměnná "Alarm Status" - proměnná se přiřadí automaticky

Potvrdit hlášení smazání alarmu - Text, který se zobrazuje, pokud je vyvolána akce smazání aktivního alarmu

Mapování stavů - dialog pro nastavování vlastností jednotlivých stavů

 

Analog Setter

Prvek pro nastavení analogové hodnoty.

Vlastnosti objektu "Analog Setter" jsou:

Proměnná - Přiřazená proměnná

Text - Text, který se bude zobrazovat, za ním bude následovat hodnota a jednotky

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Formát - Definování formátu zobrazovanéhodnoty, znaky "#" symbolizují počet cifer, ať už před, nebo za desetinnou čárkou

Jednotka - Jednotka, která bude pro zobrazení použita

Min. hodnota - Minimální hodnota, která pomocí Analogového Setteru půjde nastavit

Max. hodnota - Maximální hodnota, která pomocí Analogového Setteru půjde nastavit

Krok - Krok, který při nastavování bude použit

Dále je ve vlastnostech možno nastavit cestu k novým obrázkům pro prvek, který slouží pro zvyšování a snižování hodnoty nastavované proměnné. Toto nastavené se nachází v sekci "Vizualizace."

 

Button

Tento objekt funguje jako jednoduché tlačítko, které umožní přechod na jinou stánku.

Jeho vlastnosti jsou:

Text - Text, který se bude na tlačítku zobrazovat

ID stránky - Cesta na stánku, na kterou bude tlačítko odkazovat

 

Chart

Objekt „Chart“ slouží pro vykreslení grafu jedné nebo více proměnných. Tento objekt je podporován pouze ve webové definici.

Jeho vlastnosti jsou:

Typ – grafický styl průběhu grafu (aktuálně pouze čarový – line)

Frekvence vzorků – vzorkování průběhu proměnných

Trvání – rozsah časové osy grafu

Legenda – skrýt/zobrazit legendu v grafu

Mapování grafu – přidávání proměnných do grafu, editace rozsahu a stylu os

 

 

DateTime Indicator

Tento prvek zobrazuje buď čas PLC nebo čas v proměnné typu DT.

Jeho vlastnosti jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Text - Text, který se bude na tlačítku zobrazovat

Formát - Formát zobrazovaného data a času

 

DateTime Setter

Tento prvek zobrazuje buď čas PLC nebo čas v proměnné typu DT. Na rozdíl od DateTime Indicatoru je zde možnost i čas a datum nastavovat.

Jeho vlastnosti jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Text - Text, který se bude na tlačítku zobrazovat

Formát - Formát zobrazovaného data a času

 

Digital Indicator

Zobrazuje na základě celočíselné hodnoty proměnné text nebo obrázek z nadefinovaných stavů v editoru "Mapování stavů".

Vlastnosti objektu "Digital Indicator" jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Mapování stavů - editor, který umožňuje nadefinování jednotlivých stavů a textů a obrázků, které se budou u indikátoru zobrazovat

Mapování stavů:

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Nastavovat lze text stavu, jeho grafické vlastnosti, obrázek pro daný stav, písmo, velikost písma, tučnosti a psaní kurzívou.

 

Digital Setter

Objekt umožňuje nastavovat proměnnou pomocí stavů v editoru "Mapování stavů". Kliknutím na objekt dojde k přepnutí do následujícího stavu.

Vlastnosti objektu "Digital Setter" jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Mapování stavů - editor, který umožňuje nadefinování jednotlivých stavů a textů a obrázků, které se budou u indikátoru zobrazovat

Mapování stavů

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Nastavovat lze text stavu, jeho grafické vlastnosti, obrázek pro daný stav, písmo, velikost písma, tučnosti a psaní kurzívou.

 

Digital Setter Buttons

Objekt umožňuje nastavovat proměnnou pomocí stavů v editoru „Mapování stavů“. Box je při vytvoření rozdělen na několik oblastí (tlačítek). Každému stav je přiřazena jedna oblast. Kliknutím na tuto oblast je do proměnné nastaven požadovaný stav. Indikace aktuálního stavu proměnné je pak dána změnou pozadí oblasti.

Na rozdíl od ostatních prvků má tento objekt odlišnou záložku Vizualizace. Záložka obsahuje navíc parametr tloušťka oddělovače, který definuje tloušťku čáry, oddělující jednotlivá tlačítka a parametr orientace, který určuje, jak mají být tlačítka uspořádána (horizontálně nebo vertikálně).

Vlastnosti objektu "Digital Setter Buttons" jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Mapování stavů - editor, který umožňuje nadefinování jednotlivých stavů a textů a obrázků, které se budou u indikátoru zobrazovat

Mapování stavů

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Nastavovat lze text stavu, jeho grafické vlastnosti, obrázek pro daný stav, písmo, velikost písma, tučnosti a psaní kurzívou.

Barva, která je nastavena jako „Pozadí“ u konkrétního stavu se zobrazí v případě, že je tlačítko stisknuto. V normálním stavu má tlačítko barvu pozadí nastavenou v záložce vizualizace. Pokud je u stavu nastaven nějaký zdroj obrázku v oblasti se bude zobrazovat prioritně vybraný obrázek nikoli barva a text.

 

Digital Setter ComboBox

Objekt umožňuje nastavovat proměnnou pomocí stavů v editoru "Mapování stavů". Kliknutím na objekt dojde k otevření nabídky, kde je možno zvolit požadovaný stav.

Vlastnosti objektu "Digital Setter ComboBox" jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena

Mapování stavů - editor, který umožňuje nadefinování jednotlivých stavů a textů a obrázků, které se budou u indikátoru zobrazovat

Mapování stavů

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Nastavovat lze text stavu, jeho grafické vlastnosti, obrázek pro daný stav, písmo, velikost písma, tučnosti a psaní kurzívou.

 

Image

Tento objekt slouží pro zobrazení libovolného obrázku.

Ve vlastnostech v kategorii "Vizualizace" je potřeba vybrat cestu k obrázku.

 

Rectangle

Tento objekt slouží pouze jako obecný tvar, jež lze použít v grafice například jako pozadí pro některé aktivní prvky případně jako reprezentace nějaké technologie (potrubí, kotel apod.). Ve výchozím nastavení se objekt zobrazí jako čtyřúhelník se zaoblenými rohy. Úpravou parametru „poloměr rohů“ lze tomuto objektu nastavovat míru zaoblení od nezaoblených rohů až po stav, při kterém kratší strany objektu opisují kružnici. Jinak lze, stejně jako u ostatních objektů, měnit jeho velikost a barvu.

Příklady použití objektu „Rectangle“:

 

Template

Objekt „Template“ je šablonou, kterou je možné použít pro tvorbu určité části grafiky, která je napojena na nějaký funkční blok nebo program. Zdroj pro tento prvek lze vytvořit v plném módu zvolením příslušného typu šablony.

Viz. kapitola Tvorba grafické šablony.

 

Text

Zobrazí pevný text. Používá se pro úvodní menu (název instalace), pro nadpisy jednotlivých větví menu (Požadované hodnoty, Nastavení, Vytápění, Osvětlení apod.).

Vlastnosti objektu "Text" jsou:

Text - Text, který se bude na tlačítku zobrazovat

 

Text Setter

Prvek sloužící pro čtení a zápis proměnných typu string.

Ve výchozím nastavení zobrazuje hodnotu namapované proměnné. Kliknutím na objekt, se zobrazí dialogové okno, kde může uživatel tuto hodnotu editovat a uložit zpět do proměnné. V horním panelu dialogového okna se zobrazí název prvku. Nad editovatelným polem s hodnotou pak název připojené proměnné.

Vlastnosti objektu "Text Setter" jsou:

Proměnná - pole pro namapování libovolné proměnné typu string

Text - statický text zobrazovaný před hodnotou proměnné

Formát - v rámci tohoto objektu není třeba nijak upravovat výchozí hodnotu #

Jednotka - zde lze vložit libovolný text, který se bude zobrazovat za hodnotou proměnné

Hodnota je viditelná - zobrazit/skrýt veškerý text na objektu (Text, Proměnná, Jednotka)

 

TPG Bool

Objekt "TPG Bool" slouží k ovládání časového programu "Lib.Hvac.V1_0.T17_Boolean_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_0.T17_Boolean_Scheduler_Base". V editoru lze měnit nastavení časového programu.

Vlastnosti objektu "TPG Bool" jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena - zde se přiřazuje celý blok časového programu

Hodnota je viditelná - je nutno povolit případě, že chcete, aby se výstupní hodnota z časového programu zobrazovala přímo na objektu časového progarmu.

Mapování stavů

 

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty.Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Nastavovat lze text stavu, jeho grafické vlastnosti, obrázek pro daný stav, písmo, velikost písma, tučnosti a psaní kurzívou.

 

TPG Int

Objekt "TPG Int" slouží k ovládání časového programu "Lib.Hvac.V1_0.T19_Integer_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_1.T19_Integer_Scheduler_Base". V editoru lze měnit nastavení časového programu.

Vlastnosti objektu "TPG Int" jsou:

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena - zde se přiřazuje celý blok časového programu

Hodnota je viditelná - je nutno povolit případě, že chcete, aby se výstupní hodnota z časového programu zobrazovala přímo na objektu časového progarmu.

Mapování stavů

 

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Nastavovat lze text stavu, jeho grafické vlastnosti, obrázek pro daný stav, písmo, velikost písma, tučnosti a psaní kurzívou.

 

TPG Real

Objekt "TPG Real" slouží k ovládání časového programu "Lib.Hvac.V1_0.T18_Real_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_0.T18_Real_Scheduler_Base". V editoru lze měnit nastavení časového programu.

Vlastnosti objektu "TPG Real" jsou:

Proměnná - Přiřazená proměnná

Textový - Text, který se bude zobrazovat, za ním bude následovat hodnota a jednotky

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena - zde je potřeba přiřadit celý blok časového programu

Formát - Definování formátu zobrazovanéhodnoty, znaky "#" symbolizují počet cifer, ať už před, nebo za desetinnou čárkou

Jednotka - Jednotka, která bude pro zobrazení použita

Hodnota je viditelná - je nutno povolit případě, že chcete, aby se výstupní hodnota z časového programu zobrazovala přímo na objektu časového progarmu.

Min. hodnota - Minimální hodnota, která pomocí Analogového Setteru půjde nastavit

Max. hodnota - Maximální hodnota, která pomocí Analogového Setteru půjde nastavit

Krok - Krok, který při nastavování bude použit

Dále je ve vlastnostech možno nastavit cestu k novým obrázkům pro prvek, který slouží pro zvyšování a snižování hodnoty nastavované proměnné. Toto nastavení se nachází v sekci "Vizualizace."

 

Value Indicator

Zobrazovač hodnoty. Oproti Analog indikátoru z předchozích verzí Idekit Studio podporuje Value indikátor různé datové typy - bool, int, real, string apod.

Vlastnosti objektu "Value Indicator" jsou:

Proměnná - Přiřazená proměnná

Textový - Text, který se bude zobrazovat, za ním bude následovat hodnota a jednotky

Formát - Definování formátu zobrazované hodnoty, znaky "#" symbolizují počet cifer, ať už před, nebo za desetinnou čárkou

Jednotka - Jednotka, která bude pro zobrazení použita