Dokumentace

TO_BCD_WORD

Název funkce

TO_BCD_WORD

Volání v ST

PROGRAM TO_BCD_WORD_DEMO
VAR
W: WORD;
U: UDINT;
END_VAR
W:= TO_BCD_WORD(IN1:=U);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí konverzi celého čísla (ANY_INT) na bitové pole (WORD). Například celočíselnou hodnotu 36 převede na dvojkové číslo 2#0011_0110 (54 dekadicky). Formát BCD (binary coded decimal) vypadá tak, že vždy čtyři bity představují jednu číslici, celé číslo je dekadické a je reprezentováno čtveřicemi bitů - jednotlivými číslicemi.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_INT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> WORD Výstupní hodnota

Příklad použití