Dokumentace

Srovnání hardwarových platforem

Runtime, neboli program, který spouští aplikaci vytvořenou programátorem a tedy vykonává základní činnost PLC, může být implementován na různých hardwarových platformách. Platformy se od sebe liší v celé řadě vlastností: výkon procesoru, velikost operační paměti a paměti pro trvalé ukládání dat, typy a počet sériových komunikačních portů, integrované analogové a digitální vstupy a výstupy atd. Tyto vlastnosti určují, které funkce Runtime bude možné na platformě provozovat.

web – historie uložená na PLC, stažitelná z webu + do grafu:

Část paměti je vyhrazena pro ukládání historických dat a jejich prezentaci přes webové rozhraní. V grafu, definovaném na webu, jsou tedy viditelná nejen online vzorkovaná data, ale i historie - hodnoty, které byly navzorkovány a uloženy ještě před připojením webového prohlížeče. Data lze také stáhnout jako obrázek nebo .csv soubor a otevřít je v jiném programu pro zpracování dat, např. v Excelu.

web – alarmový log:

Web obsahuje generickou (není nutné zvlášť programovat) stránku se záznamy o výskytu a změnách alarmových stavů. Historie alarmů je důležitá pro diagnostiku poruch – každý alarm má u sebe časovou značku, takže je zřejmé, kdy vznikl, kdy odezněl a kdy byl potvrzen či smazán. Záznamy lze stáhnout jako .csv soubor.

web – více uživatelů:

Pro webový přístup lze definovat více uživatelů s různými právy, přístupová politika se konfiguruje stejně, jako u aplikace Idekit Visual. Web se tím stává „malou Scadou“.

web – systémový log:

Web obsahuje generickou stránku se systémovými událostmi, jako jsou start PLC, spuštění procesů, připojení uživatelů atd. Vhodné pro diagnostiku a servis. Záznamy lze stáhnout jako .csv soubor.


web – spojení na více PLC:

Webový server v PLC může zpracovávat data nejen z PLC, na němž běží, ale i z dalších PLC v síti. Může se tím zjednodušit topologie systému.

Pro webový přístup na více PLC již není nutné otvírat více webových adres. Data z různých PLC jsou načtena do společného webového serveru, který běží na jednom z PLC v síti. Mohou tak být zobrazena společně v jednom panelu či jednom grafu, usnadní se řízení bezpečnostní politiky atd.

web – servisní web, nová HMI grafika + textová definice menu; grafy on-line:

Pomocí servisního webu (generická stránka) je možné nastavovat základní síťové parametry PLC, jako je IP adresa, maska, brána a DNS server. To zjednoduší uvádění do provozu PLC s předdefinovanými aplikacemi. U nich není nutné při oživování přehrávat program, ale jen přes web nakonfigurovat síť a nastavit regulační parametry a časové programy. Pro změnu těchto parametrů není již potřeba používat Idekit Studio.

Pro webový přístup je dále možné použít textovou šablonu (stejnou, jako je pro definici menu LCD displeje). Přes web tak lze PLC ovládat podobně, jako kdybychom stáli u rozvaděče a parametry měnili přes LCD displej.

Grafy online začínají vzorkovat hodnoty po otevření stránky v prohlížeči. Data nejsou ukládána v PLC, při zavření okna prohlížeče jsou ztracena. Slouží k dočasnému zkoumání dynamického chování technologie.

BACnet server / klient:

BACnet je standardní, firemně nezávislý komunikační protokol, vyvinutý pro potřeby systémů řízení budov. PLC může pracovat jako BACnet server, který poskytuje data protokolem BACnet / UDP klientům, jako je například vizualizační program (SCADA). V Idekit Studio se při tvorbě programu označí proměnné, které se pak automaticky mapují na objekty BACnet. Je podporováno 11 typů objektů – analogové, binární a vícestavové vstupy, výstupy a hodnoty, časové programy a objekt Device.

BACnet klient naopak umožňuje integrovat do Idekit Runtime cizí zařízení, jako jsou klimatizační jednotky, VZT jednotky, pokojové termostaty atd. BACnet objekty z cizího systému se namapují na proměnné v runtimu Idekit a je možné s nimi pracovat jako s ostatními proměnnými, získanými například z I/O modulů.