Dokumentace

Operating Hours (T32)

Počitadlo provozních hodin

Název bloku

T32_OPERATING_HOURS

Volání v ST

PROGRAM TEST_T32
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
TIME1,TIME2:TIME;
DT1: DT;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T32_OPERATING_HOURS;
END_VAR
FB(BSET:= BOOL1, ENABLED:= BOOL2, IN:= BOOL3,TINIT:= TIME1, OUT=> TIME2, TSET=>DT1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok měří celkovou dobu aktivity binárního vstupu, tedy kumulovanou provozní dobu připojeného agregátu (čerpadla, ventilátoru, kotle…).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
BSET BOOL Náběžná hrana nastaví počitadlo na hodnotu TINIT False
ENABLE BOOL Aby blok počítal, musí být tento vstup TRUE False
IN BOOL Vstup pro signál o chodu agregátu False
TINIT TIME “Počáteční” hodnota pro nulování čítače, obvykle 0 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT TIME Kumulovaný čas, po který byl vstup IN ve stavu TRUE
TSET DT Datum a čas posledního nastavení na počáteční hodnotu (náběžné hrany na vstupu BSET jako UTC

Funkce

Blok pracuje jako stopky. Měření času se spouští přechodem vstupu IN do True, zastavuje se přechodem vstupu IN do False. Nastavení do výchozího stavu se provádí přivedením náběžné hrany na vstup bset, přičemž blok do proměnné OUT zapíše místo kumulovaného času hodnotu TINIT. Od ní pak začíná další počítání času. Zároveň se do proměnné TSET zaznamená čas posledního nastavení na počáteční hodnotu.

Příklad použití

Proměnná PUMP1FB indikuje chod čerpadla. Doba chodu je sumarizována v bloku T32 a pokud celková doba chodu překročí hodnotu PUMP_SERVICE_TIME, je vygenerován alarm s upozorněním na nutnost servisní prohlídky.