Dokumentace

Elementární datové typy (BOOL, INT, REAL, STRING, atd.)

Norma EN 61131-3 definuje základní sadu datových typů uvedených v této tabulce, včetně klíčových slov, délky v bitech, rozsahu a počáteční hodnoty.

Klíčové slovo Typ Bitů Rozsah Počáteční hodnota
BOOL Boolovské číslo 1 0, 1 0
SINT Krátké celé číslo 8 -128 až 127 0
INT Celé číslo 16 -32768 až 32767 0
DINT Celé číslo, dvojnásobná délka 32 -2 147 483 648 až 2 147 483 647 0
LINT Dlouhé celé číslo 64 -9223372036854775808 až 9223372036854775807 0
USINT Krátké celé číslo bez znaménka 8 0 až 255 0
UINT Celé číslo bez znaménka 16 0 až 65535 0
UDINT Celé číslo, dvojnásobná délka bez znaménka 32 0 až 4294967295 0
ULINT Dlouhé celé číslo bez znaménka 64 0 až 18446744073709551615 0
REAL Číslo v pohyblivé řádové čárce (jednoduchá přesnost) 32 -3.40282347E+38 až 3.40282347E+38 (nejblíže nerovno k nule 1.401298E-45) 0.0
LREAL Číslo v pohyblivé řádové čárce (dvojitá přesnost) 64 -1.7976931348623157E+308 až 1.7976931348623157E+308 (nejblíže nerovno k nule 4.94065645841247E-324) 0.0
TIME Trvání času 64 - T#0s
LTIME Trvání času 64 jednotkou jsou ns T#0s
DATE Datum 64 - 1.1.1970 00:00:00
LDATE Datum 64 jednotkou jsou ns počítané od 1.1. 1970 LDATE#1970-01-01
TIME_OF_DAY (zkráceně TOD) Denní čas 64 - TOD#00:00:00
LTIME_OF_DAY (zkráceně LTOD) Denní čas 64 jednotkou jsou ns počítané od 1.1. 1970 LTOD#00:00:00
DATE_AND_TIME (zkráceně DT) Absolutní čas 64 - -
LDATE_AND_TIME (zkráceně LDT) Absolutní čas 64 jednotkou jsou ns počítané od 1.1. 1970 LDT1970-01-01-00:00:00
STRING Řetězec 16 max. 255 znaků '' (prázdný řetězec)
BYTE Sekvence 8 bitů 8 16#FF 16#00
WORD Sekvence 16 bitů 16 16#FFFF 16#0000
DWORD Sekvence 32 bitů 32 16#FFFFFFFF 16#00000000
LWORD Sekvence 64 bitů 64 16#FFFFFFFFFFFFFFFF 16#0000000000000000