Dokumentace

Power Meter (T36)

Měřič výkonu

Název bloku

T36_POWER_METER

Volání v ST

PROGRAM TEST_T36
VAR
PMIN: UDINT;
PMOUT: REAL;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T36_POWER_METER;
END_VAR
FB(IN:= PMIN, OUT=> PMOUT);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok počítá výkon (nebo jinou okamžitou veličinu, jako průtok atd.) z kumulované hodnoty, přiváděné na vstup (energie, množství vody). Slouží pro výpočet okamžitých hodnot pro zobrazení na grafech toků energie v budově, optimalizaci řízení zdrojů energií atd.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN UDINT Počet vstupních impulsů (“jednotek energie”), kumulovaná hodnota z čítače, kalorimetru, elektroměru, vodoměru nebo podobného zařízení 0
N INT Počet posledních impulsů, které se berou v úvahu pro kalkulaci 16
K REAL Kumulovaná hodnota, příslušející jednomu impulsu (pro případ, že se nejedná již o numerické vyjádření kumulované hodnoty např. v kWh (v tom případě se použije konstanta 1) 1
DECAY REAL Koeficient exponenciálního útlumu. Hodnota se pohybuje v rozmezí (0...1), přičemž 1 znamená nulový útlum, tedy všech n posledních impulsů má stejnou váhu.
Čím více se hodnota decay blíží k 0, tím více jsou starší impulsy tlumeny, tedy mají na výstupní hodnotu menší vliv.
1
OMIT INT Počet vynechaných vzorků. Při OMIT = 1 se vynechává jeden nejvyšší a jeden nejnižší vzorek. 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Hodnota okamžité veličiny

Funkce

Hodnota, přivedená na vstup, je pravidelně vzorkována. Při její změně se zaznamená čas, který uběhl mezi přírůstkem počtu impulsů. Parametr n je potřeba nastavit tak, aby odrážel frekvenci vstupních impulsů a povahu měřené veličiny - čím je n vyšší, tím více se “derivovaný” signál průměruje s minulými vzorky a jeho průběh je hladší, čím je n nižší, tím přesněji výstup odráží okamžitou situaci.

Příklad použití

Funkce T36 kalkulují přibližný příkon budovy a příkon chladicích strojů podle kumulovaných hodnot z impulsních měřičů elektřiny. Na výstupu odečítacího bloku je přibližný příkon ostatních zařízení: celkový příkon mínus příkon chladicích strojů.