Dokumentace

Pump Switch (T35)

Střídání čerpadel

Název bloku

T35_PUMP_SWITCH

Volání v ST

PROGRAM TEST_T35
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3,BOOL4: BOOL;
UINT1,UINT2,UINT3,UINT4: UINT;
INT1: INT;
UDINT1,UDINT2: UDINT;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T35_PUMP_SWITCH;
END_VAR
FB(ENABLED:= BOOL1, BOK1:= BOOL1, BOK2:= BOOL2, SEC:= UINT1, MIN:= UINT2, HOUR:= UINT3, DAY:= UINT4, WHICH=> INT1, OUT1=> BOOL3, OUT2=> BOOL4, TRES=> UDINT1, TSHIFT=> UDINT2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok zajišťuje pravidelné střídání dvojice čerpadel a jejich záskok při poruše jednoho z nich.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLED BOOL Požadavek na chod jednoho z čerpadel False
BOK1 BOOL Signál o tom, že čerpadlo 1 není v poruše, tedy že je připraveno k funkci False
BOK2 BOOL Signál o tom, že čerpadlo 2 není v poruše, tedy že je připraveno k funkci False
SEC UINT Počet sekund, definice doby pro střídání 5
MIN UINT Počet minut, definice doby pro střídání 0
HOUR UINT Počet hodin, definice doby pro střídání 0
DAY UINT Počet dní, definice doby pro střídání 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
WHICH INT Číslo čerpadla, které je právě aktivní (1 nebo 2)
OUT1 BOOL Povel k sepnutí čerpadla 1
OUT2 BOOL Povel k sepnutí čerpadla 2
TRES UDINT Čas, zbývající do příštího střídání (s)
TSHIFT UDINT Datum a čas posledního střídání (s od 1.1.1970)

Funkce

Je-li vstup enabled aktivní, je povoleno první čerpadlo. Čas jeho běhu se kumuluje a jakmile dosáhne dobu pro střídání, první čerpadlo je odstaveno a povoluje se čerpadlo druhé. Po dosažení doby pro střídání se pak druhé čerpadlo odstavuje a povoluje se čerpadlo první. Čerpadla se tak cyklicky střídají vždy poté, co kumulovaná doba chodu aktivního čerpadla je rovna nastavené době pro střídání.

Pokud kdykoli během provozu čerpadla přestane být aktivní příslušný signál BOK…, což znamená poruchu čerpadla, bez ohledu na zbývající čas se příslušné čerpadlo vypne a je aktivováno čerpadlo jiné.

Proměnná TRES udává dobu do příštího střídání v s, proměnná TSHIFT udává absolutní čas, kdy naposledy střídání proběhlo.

Příklad použití

Blok B31 pracuje jako zdroj povelu pro nabíjecí čerpadlo TUV. Funkce NOT, AND, Alarm a NOT zpracovávají povel na čerpadlo (PUMPX) a signál chodu čerpadla (PUMPXFB). Pokud je požadavek na čerpadlo (vstup ENABLED), je vydám povel ke startu čerpadla, které je právě na řadě. Jestli se ani po uplynutí zpoždění v alarmovém bloku (10 s) nevrátí zpětné hlášení chodu, znamená to, že je čerpadlo v poruše nebo ručně vypnuto. V takovém případě je signál BOK1 nebo BOK2 ve stavu FALSE a aktivuje se záložní čerpadlo.