Dokumentace

Idekit Visual

Popis aplikace

Aplikace slouží pro zobrazení a nastavování hodnot z volně programovatelných regulátorů. Programátor vytváří grafickou či extovou šablonu v prostředí Idekit Studio, toto menu pak otevře v aplikaci a v aplikaci také nastaví parametry pro připojení na regulátor nebo regulátory.

Aplikaci je možné nasadit na:
•    mobilní zařízení (Android a iOS),


Pro komunikaci s regulátory je použito protokolu

SSCP (Shark Slave Communication Protokol - proprietární komunikační protokol, přizpůsobený ke komunikaci přes internet) pro podstanice mark a wall. Aplikace pracuje s definičními soubory pro LCD menu a grafické menu, které jsou výstupem aplikace Idekit Studio

.

Celková práce při tvorbě definic pro mobilní zařízení je totožná s přípravou definice pro grafický terminál. Tyto informace jsou k nalezení v kapitolách Tvorba textové šablony pro Terminál a Tvorba grafické šablony terminálu

Instalace

  • Mobilní zařízení (Android a iOS)

Android - Aplikace je dostupná přes obchod Google Play. Definiční soubor přeneseme do zařízení pomocí Bluetooth, USB kabelu, emailem, přes cloudové úložiště atd.
iOS - Instalace aplikace probíhá pomocí App Store. Nahrávání definičních souborů na zařízení je možné pomocí emailu, aplikace iTunes nebo iCloud.

Otevření definice na mobilních zařízeních - Definici je možné otevřít přímo ze systému. Před otevřením definice je nutné mít aplikaci Idekit Visual spuštěnou na pozadí. Následující postup je principiálně stejný pro operační systém Android i iOS.
1)    V některém ze souborových prohlížečů nalezneme staženou definici ve formátu .zip.
2)   Dlouhým podržením na definiční soubor vyvoláme nabídku a vybereme možnost „Odeslat“ nebo „Sdílet“.
3)   V dialogovém okně „Odeslat položky do“ nebo „Zkopírovat do“ vybereme aplikaci Idekit Visual. Tím dojde k otevření aplikace a načtení definičního souboru.

 

Použité ikony

 

Žádný alarm – alarm nenastal
Potvrzený alarm – alarm byl uživatelem potvrzen, příčina trvá
Potvrzený odeznělý alarm – alarm byl uživatelem potvrzen, příčina zmizela
Aktivní alarm – alarm nebyl zatím potvrzen, příčina trvá
Nepotvrzený odeznělý alarm – příčina zmizela a alarm zatím nebyl potvrzen
Textová položka – informativní text, nadpis skupiny datových bodů nebo větve stromu
Zabezpečená sekce – nutno zadat heslo v podobě čtyřmístného čísla
Aktuální datum a čas regulátoru
Analogová hodnota (indikátor) – teplota, vlhkost, tlak atd.
Digitální hodnota (indikátor) – zobrazení stavu zařízení (zapnuto / vypnuto) atd.
Analogová hodnota (nastavení) – změna požadované teploty, vlhkosti, tlaku atd.
Digitální hodnota (nastavení) – zapnutí nebo vypnutí zařízení, nastavení režimu atd.
Časový plán (dvoustavový – zapnuto / vypnuto) – týdenní časový program pro spínání okruhu nebo zařízení podle nastaveného plánu
Časový plán (číselníkový – seznam hodnot) – týdenní časový program pro nastavení režimu okruhu nebo zařízení podle nastaveného plánu, vybírá se z více hodnot
Časový plán (analogový) – týdenní časový program pro nastavení požadované hodnoty podle nastaveného plánu, pro každý úsek se nastavuje přímo analogová hodnota
Menu
Menu pro přepínání stránek
Přehled alarmů
Otevřít - Dialog pro načtení definice
Přihlášení
O aplikaci
Nastavení
Uživatelský profil
Konec aplikace
Otevřít - okno pro zadání cesty k definici
Vrátí poslední použitou definici
Vymazat cestu k definici

 

Hlavní obrazovka

Po nainstalování a spuštění aplikace se zobrazí hlavní obrazovka:Tato obrazovka je rozdělena na 3 části:

  • Název aplikace
  • Menu
  • Zobrazovací část

Název aplikace se nachází v horní části aplikace. Vedle názvu je možné vidět ikonu pro menu. Tato ikona není dostupná pro Embedded Linux. Obě tyto komponenty jsou součástí tzv. hlavičky.
Pod hlavičkou se nachází zobrazovací část, v níž se zobrazuje seznam položek, jejich hodnoty, nebo dialog pro nastavení nové hodnoty.
Položky jsou zobrazovány podle pozice ve stromu. Položka, která obsahuje další nastavení, je zobrazena s modrým pruhem v levé části a šipkami v části pravé. Znamená to, že je možné výběrem položky přejít na další větev menu.

Každá položka má barevně označený text podle stavu proměnné:

červená Chyba komunikace spole s textem chyby
světle červená Poslední známá hodnota
černá Načtená hodnota
šedá Neznámá, hodnota se načítá


Ve stromu se uživatel pohybuje kliknutím na položku v menu, která tuto možnost podporuje. Položku není možné měnit, pokud nebyla nikdy načtená a právě se načítá, nebo pokud je v chybovém stavu.

Pro snadnější orientaci ve stromu je uživateli pod hlavičkou zobrazena cesta, kde se nachází. Kliknutím na tuto cestu se uživatel dostane o úroveň výše (zpět). Tato informace není zobrazena na hlavní stránce a v módu editace položky.

Editace položky

Editace položky se zobrazí, pokud je možné položku editovat, tedy měnit hodnotu připojené proměnné. Editovatelné položky mohou být:
•    Datum a čas (reálný čas na vnitřních hodinách podstanice, podle něj jsou řízeny časové plány)
•    Analogová hodnota (požadovaná teplota, požadovaná vlhkost atd.)
•    (vypnutí/zapnutí zařízení, změna provozního módu atd.)
•    Časový plán (týdenní program pro spínání zařízení nebo pravidelné změny provozního módu či požadovaných hodnot)

V hlavičce nastavení je možné vidět ikony pro potvrzení změny (tick vpravo), nebo stornování změny (křížek vlevo). Na obrázku je zobrazena výchozí nezměněná hodnota. Po změně hodnoty se ikony pro potvrzení (resp. storna) barevně označí, aby bylo zřejmé, že hodnota byla upravena. Speciální položkou je typ Alarm. Pokud je u alarmu požadavek na reakci uživatele (potvrzení nebo smazání alarmu), pak je položka zobrazena jako editovatelná položka s ikonou stavu alarmu (viz. Použité ikony). Alarm se pak dá potvrdit nebo smazat, a to se provádí podobně jako nastavení požadované digitální hodnoty.

Datum a čas

Editace času je možná pouze pokud je v definičním souboru u položky nastaven příznak editace. Datum a čas obvykle slouží pouze pro zobrazování (informaci), změna je obvykle možná až v položkách menu chráněných PINem. Při editaci této položky se jako výchozí hodnota bere aktuální datum a čas na zařízení. Nastavování je ve formátu DD.MM.RR, HH:MM. Při změně data se zároveň dopočítává počet dní v měsíci a přestupný rok.

Analogová hodnota

Analogová hodnota se nastavuje pomocí posuvníku nebo tlačítky + či -. Krok hodnoty je definován definičním souborem. Krokem je také dáno zobrazování desetinných míst při nastavení.
Výchozí hodnotou je aktuální hodnota načtená z podstanice. Pokud je hodnota mimo nastavený krok, pak se hodnota synchronizuje s konfigurací pouze tak, že se zajede na mezní hodnotu a poté se vrátí na další bližší požadovanou hodnotu.

Digitální hodnota

Digitální hodnotou nemusí být pouze přepínač (zapnuto/vypnuto), ale i např. číselníková hodnota (výběr z několika možností). Seznam pro nastavení je definován konfiguračním souborem. Po kliknutí na ovládací prvek se zobrazí možnosti, které lze vybrat. Ovládací prvek zobrazuje vždy aktuálně vybraný stav. Výchozím stavem je načtený (aktuální) stav. Pokud název stavu není specifikován v definičním souboru, pak seznam zobrazí hodnotu „UNKNOWN“ a tuto proměnnou nelze pomocí Idekit Visual nastavit.

Časový plán

Časový plán je hodnota, která obsahuje více informací. První hodnotou je aktuálně nastavená hodnota, druhou je seznam přechodů pro jeden týden a další je seznam výjimek (úseků v kalendáři, kdy neplatí týdenní časový program, ale jiná hodnota – využívá se u svátků, dovolených atd.). Pokud se tedy v definičním souboru nachází objekt typu Časový plán, pak se v menu zobrazí nejdříve jeho aktuální hodnota a po kliku na položku se načte a zobrazí seznam přechodů a výjimek.

Zobrazení seznamu přechodů týdenního programu a výjimek je nutné brát jako celek. Znamená to, že změna v jednom seznamu se bere jako změna celého seznamu a i potvrzení změn a zápis do podstanice se provádí najednou nad celým seznamem. Týdenní program i výjimky se tedy načítají z podstanice a zapisují zpět společně. Mezi seznamy se v editoru přepíná tlačítkem „Výjimky“ resp. „Plán“.

Hodnotu z časového plánu je možné smazat ikonou koše, nebo změnit kliknutím na editační ikonu. U zařízení s Embedded Linuxem se hodnota edituje kliknutím na řádek. Změna celého seznamu je zobrazena stejně jako změna hodnoty.

Smazání záznamu

Nová položka se do seznamu přidává tlačítkem „+“. Položka se přidá do aktuálně zobrazeného seznamu (plán/výjimky). Přidaná nebo změněná položka je v seznamu zvýrazněna červeným pruhem před hodnotou. Počet položek v daném časovém plánu je závislá na použitém PLC i komunikačním protokolu, minimálně je to 40 přechodů týdně a 10 výjimek.

Časové plány

Jsou trojího druhu:

  • Stavový – Hodnota Pravda/Nepravda (zapnuto/vypnuto)
  • Číselníkový – Číselníková hodnota (výběr z více možností (stavů))
  • Analogový – analogová hodnota v rozsahu určeném při editaci menu

Rozdíl mezi těmito typy je pouze v zobrazované a nastavované hodnotě. Zatímco stavový a číselníkový se nastavují jako Digitální hodnota, analogový se zobrazuje a nastavuje podobně jako Analogová hodnota. K této hodnotě se ještě přidává čas přechodu do příslušného stavu nebo na příslušnou hodnotu.

Časová značka se zadává u každého časového záznamu podle jeho významu. U týdenního plánu se nastavují dny, kdy se má změna provést, a u výjimky se nastavuje časové rozmezí platnosti zadané hodnoty. U nového záznamu týdenní změny je možné vybrat více dní, pro které se daná změna nastaví. Při editaci je možné pouze danou hodnotu přesouvat mezi dny (přesunout na jiný den).

Každou jednotlivou změnu je nutné potvrdit zelenou značkou vpravo nahoře. Nakonec je nutné potvrdit změny v celém časovém plánu, jinak se provedené změny neuplatní. Před nahráním do podstanice je celý časový program kontrolován a optimalizován, aby neobsahoval redundantní položky (např. přechod do stejného stavu dvakrát bezprostředně za sebou).

Zabezpečená sekce

Po kliknutí na položku označenou jako zabezpečená sekce se zadává PIN. PIN je čtyřmístné číslo. Toto číslo se zadává pomocí zobrazeného dialogového okna. Pokud uživatel zadá PIN špatně, pak mu to aplikace oznámí. Po správném PINu je možné pokračovat v menu níže. PIN je definován při tvorbě stromového menu v HMI Editoru a uživatel ho nemůže měnit.

V zabezpečených sekcích jsou obvykle nastavitelné hodnoty, tedy požadované hodnoty, parametry, časové programy a další veličiny, které je vhodné chránit zvláštním kódem.

V definičním souboru je možné zadat dobu (v minutách), po kterou nemusí uživatel PIN opakovaně zadávat. Po uplynutí této doby se uživateli výzva pro zadání PINu zobrazí znovu. Uživatel není automaticky odhlašován.

Menu

Menu slouží pro další práci s aplikací a její nastavování. Menu se zobrazí po kliknutí na ikonu v pravém horním rohu (viz kap. Použité ikony) nebo tažením zprava směrem do středu obrazovky. Nabídka menu se v závislosti na typu použitého zařízení liší. Případné odlišnosti jsou blíže popsány v následujících podkapitolách. Menu obsahuje tyto volby:

Definice

  • Mobilní zařízení (Android a iOS)

Tato položka po rozkliknutí umožňuje na mobilním zařízení přepínání, uložení a stažení definice. V nastavení definic je možné právě otevřený projekt pojmenovat a uložit. Mezi takto uloženými definicemi je možné se následně po otevření položky „Definice“ přepínat. Dále je možné definiční soubor stáhnout přímo z PLC. Zde je nutné zadat parametry připojení k PLC (IP adresa, port, uživatelské jméno a heslo, SSCP adresa případně Proxy ID). Tato funkce je podporována na PLC s OS Linux. Z PLC je stahována webová definice.

  

 

 

Přihlášení

Dialog pro přihlášení/odhlášení uživatele. K přihlášení je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo.

O aplikaci

Zobrazí verzi aplikace a další informace o ní.

Nastavení

  • Mobilní zařízení (Android a iOS)

Nastavení mobilní aplikace umožňuje nastavit parametry pro připojení k PLC, jazyk aplikace a zobrazení obrazovky. V tabulce je seznam připojení pro jedno nebo více PLC, která jsou v menu definována. Vybráním položky Definiční soubor a příslušného připojení zobrazíme jeho vlastnosti. Pokud chceme nastavit pro určité PLC připojení jiné, např. při přístupu z internetu místo z místní sítě, vybereme Uživatelský profil a klepneme na příslušné připojení. Níže se zobrazí uživatelské parametry připojení, které lze editovat.

Název – Název připojení, musí být stejný jako v Definiční soubor
IP – URL nebo IP adresa PLC, např. 192.168.1.45 nebo ve tvaru plc1.mydomain.com
Port – TCP port, na němž PLC očekává připojení – pro SoftPLC Link je výchozí hodnota 12345, pro SSCP je výchozí hodnota 12346. Při přenastavení v PLC nebo připojení z internetu přes router s NAT může být číslo portu odlišné.
Uživatel – jméno uživatele, který se přihlašuje k PLC. U SSCP protokolu je možné vybrat z několika uživatelů s různými právy; konzultujte s autorem aplikace v PLC.
Heslo – heslo pro uživatele zadaného výše.
SSCP adresa – pouze pro protokol SSCP; každé PLC má v rámci protokolu adresu od 0 do 255. Konzultujte s autorem aplikace v PLC.
Proxy ID – pouze pro protokol SSCP; v případě, že PLC je připojeno přes proxy server (není přístupné z internetu, ale může komunikovat s proxy serverem), zadává se zde identifikace proxy serveru.

   

 

Uživatelský profil

Tato funkce je podporována pouze na mobilních zařízeních (Adroid a iOS). Zaškrtnutím políčka Uživatelský profil se přepne nastavení pro připojení z výchozího nastavení (jak je v definičním souboru) na uživatelský profil, zadaný v předchozí položce menu. Aplikace se tedy snaží nalézt podstanice na IP adresách a s parametry připojení, jak jsou zadány v Uživatelském profilu, a ne podle výchozího nastavení z definičního souboru.

Proč používat Uživatelský profil?

V některých případech se s mobilním zařízením pohybujeme ve dvou různých prostředích: ve vnitřní síti, do níž je připojena i podstanice, a v Internetu. Může se stát, že nastavení routeru neumožňuje připojení ve vnitřní síti při přístupu nakonfigurovaném pro připojení z vnější sítě (Internetu). Idekit Menu Reader má možnost duálního nastavení: v základním se předpokládá, že podstanice je dostupná přímo ve vnitřní síti, v externím se na podstanici přistupuje přes venkovní IP adresu routeru, který musí mít namapován svůj vnější TCP port 12346 na TCP port 12346 podstanice. Při pohybu mobilního zařízení mezi sítěmi pak stačí přepnout na Externí nastavení nebo zpět, není nutné měnit konfiguraci IP adres.

Nastavení externí IP adresy je realizováno tak, že si uživatel z menu vybere dané připojení. Po výběru se uživateli vyplní údaje o IP adrese, portu, uživateli a dalších informací pod tabulkou. Potřebné údaje dodá autor aplikace v podstanici. Položka Heslo zůstává prázdná. Pokud uživatel chce změnit heslo, pouze do položky hesla napíše nové heslo. Pokud uživatel ponechá položku prázdnou, pak se heslo nemění.

Políčko „Heslo“ obsahuje heslo pro vstup do aplikace. Pokud je položka zadána, pak je tato funkce aktivní. Pokud je heslo prázdné, pak se heslo neuplatňuje. Tato funkce nedovolí používat aplikaci, dokud uživatel nezadá správné heslo. Heslo je sada alfanumerických znaků.

Konec

Aplikace je ukončena, jsou také uvolněna všechna spojení s PLC a dále se nepřenášejí žádná data.

Pokud aplikace není ukončena, ale jen přepnuta na pozadí, v závislosti na použitém operačním systému může i nadále docházet k přenosu dat mezi aplikací a PLC. Po ukončení práce se proto doporučuje i z bezpečnostních důvodů aplikaci ukončit v menu Konec.

Menu se zobrazí po kliknutí na ikonu v pravém horním rohu (viz kap. Použité ikony). Aplikace si po ukončení pamatuje poslední nastavení. Pokud dojde k načtení definičního souboru, pak se část nastavení maže a nastavuje so do výchozích hodnot. Výjimkou je heslo pro přístup do aplikace. Toto heslo si aplikace pamatuje, dokud ho uživatel nezmění.

Pro vyšší bezpečnost doporučujeme chránit mobilní zařízení centrálním heslem nebo biometrickou ochranou, případně dalšími bezpečnostními prvky.

Problémy a jejich řešení

Po startu aplikace se zobrazuje Menu definition missing
Není specifikován soubor s definicí menu. Soubor je nutné vytvořit v Idekit Studio, exportovat definici, přenést do mobilního zařízení a otevřít v aplikaci Idekit Visual, viz výše: Menu, Definice.

Menu se zobrazí, ale místo hodnot je nápis Timeout
Aplikace nenavázala spojení s PLC. Zkontrolujte, zda ve vybraném profilu (Menu, Nastavení, Definiční soubor/Uživatelský profil) je správně definována adresa, port, heslo a ostatní komunikační parametry, s nimiž se lze přihlásit k PLC.

Hodnoty se zobrazují, ale nelze je měnit
Ověřte, že pro připojení používáte údaje (jméno a heslo) s příslušným oprávněním (u SSCP protokolu).