Dokumentace

Programovací jazyky

Programovací jazyky se dělí do dvou základních kategorií:

Textové jazyky

  • ST - Structured Text - jazyk strukturovaného textu. Jedná se o velmi výkonný vyšší programovací jazyk, který má kořeny v jazycích Ada, Pascal a C. Obsahuje všechny podstatné prvky moderního programovacího jazyka, včetně větvení (IF-THEN-ELSE a CASE OF) a iterační smyčky (FOR, WHILE a REPEAT). Tyto prvky mohou být vnořovány.

Grafické jazyky

  • FBD - Function Block Diagram - jazyk funkčního blokového schématu, dále označovaný jako FUPLA. FUPLA je velmi blízký procesnímu průmyslu. Vyjadřuje chování funkcí, funkčních bloků a programů jako soubor vzájemně provázaných grafických bloků, podobně jako v elektronických obvodových diagramech. Je to určitý systém prvků, které zpracovávají signály.

Volba programovacího jazyka je závislá na zkušenostech programátora, na typu řešeného problému, na úrovni popisu problému, na struktuře řídicího systému a na řadě dalších okolností, jako jsou např. typ odvětví průmyslu, zvyklosti firmy implementující řídicí systém, zkušenosti spolupracovníků v týmu apod.

Jako příklad je níže uvedena logická funkce, která provede součet proměnné A a B, výsledek je uložen do proměnné C.

Jazyk strukturovaného textu (ST):

 C := A or B;

FUPLA, jazyk funkčního blokového schématu (FBD):