Dokumentace

BCD_TO_UDINT

Název funkce

BCD_TO_UDINT

Volání v ST

PROGRAM BCD_TO_UDINT_DEMO
VAR
W: WORD;
U: UDINT;
END_VAR
U:= BCD_TO_UDINT(IN1:=W);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí konverzi bitového pole (ANY_BIT) na celočíselný typ. Například hodnotu dvojkového čísla 2#0011_0110_1001 převede na celočíselnou hodnotu 369. Formát BCD (binary coded decimal) vypadá tak, že vždy čtyři bity představují jednu číslici, celé číslo je dekadické a je reprezentováno čtveřicemi bitů - jednotlivými číslicemi.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_BIT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> UDINT Výstupní hodnota

Příklad použití

Převod bitového pole o hodnotě 2#0001_0010 (dekadicky 18) na odpovídající hodnotu celočíselného čísla 12.