Dokumentace

Stop Interface Entry Point

Řízené zastavení runtimu

Název funkce

STOPINTERFACEENTRYPOINT

Volání v ST

PROGRAM TEST_STOPINTERFACEENTRYPOINT

VAR
waitforstop : bool;
time_out : time;
stopacknowledge : bool;
enable : bool;
END_VAR

IF enable THEN
STOPINTERFACEENTRYPOINT(waitforstop, time_out,stopacknowledge);
END_IF;

END_PROGRAM

Popis

Volaná funkce umožňuje bezpečné ukončení technologického procesu při zastavení runtimu. Se zastavením runtimu se čeká do té doby, než jsou splněny podmínky pro bezpečné odstavení technologie.

Vstupy

Vstup Typ Význam
waitforstop BOOL Funkce uvedení technologie do bezpečného stavu je aktivní (pokud je waitforstop = true, bude se při zastavování programu čekat na indikaci ukončení od běžící aplikace)
timeout TIME Bezpečný limit (30 vteřin je maximální čas, který bude RT čekat na indikaci bezpečného odstavení – pak dojde k zastavení RT bez ohledu na stav stopacknowledge)
stopacknowledge BOOL Indikace úspěšného odstavení technologie (stopacknowledge = true)

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Ukončovací status (=> = true, nastal požadavek na zastavení RT)
onlinechanges BOOL Budou se provádět on-line změny (odstavení technologie je nežádoucí)

Funkce

V případě, že vstupní proměnná waitforstop je true, Runtime na PLC se po příkazu k zastavení (např. z Idekit Studio) nezastaví hned. Bude čekat na splnění jedné ze dvou podmínek, která nastane dříve:
- nastavení stopacknowledge na hodnotu true, čímž program hlásí runtimu, že byly splněny podmínky pro bezpečné odstavení technologie a je možné Runtime zastavit
- uplynutí času, který se nastavuje v proměnné timeout, což je maximální čekací doba na odstavení. Po uplynutí této doby bude Runtime zastaven, i když stopacknowledge je ve stavu false. Jakmile tedy Runtime dostane příkaz k zastavení, výstup funkce je nastaven na true. Runtime ale běží dál. Program se tak „dozví“ o požadavku na zastavení RT a může spustit sekvenci pro bezpečné odstavení technologie (např. uzavře přívod páry, vypne elektrické ohřevy apod.). Jsou-li poté splněny podmínky pro bezpečné odstavení, např. pokles teploty výměníku pod určitou hodnotu, prokazatelné zavření ventilů pomocí signálu z koncových spínačů atd., program zapíše do proměnné stopacknowledge hodnotu true. Teprve poté se Runtime zastaví. Je-li aktivní výstup onlinechanges, znamená to, že budou prováděny online změny. Není tedy nutné technologický proces bezpečně ukončovat, i když na výstupu funkce požadavek na zastavení runtimu nastane. Parametr timeout se přebírá v okamžiku začátku zastavování runtimu. Změna jeho hodnoty během zastavování již nemá na funkci vliv.