Dokumentace

Linear Interpolation (B83)

Lineární interpolace

Název bloku

B83_LINEARINTERPOLATION

Volání v ST

PROGRAM TEST B83
VAR
FB : LIB.CORE.V1_0.B83_LINEARINTERPOLATION;
END_VAR
FB(IN:=REAL1, XVALUES:=POLE,YVALUES:=POLE2,ENABLEVALUES:=POLE3,RECALCULATESLOPES:=BOOL1,
ENABLEMIN:=TRUE,ENABLEMAX:=TRUE,XMIN:=0,XMAX:=50,OUT=>REAL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok převede vstupní signál na výstup pomocí interpolační přímky.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní signál 0
XVALUES ARRAY[1..10] OF REAL Pole souřadnic X 1-10 [0,0,...,0]
YVALUES ARRAY[1..10] OF REAL Pole souřadnic Y 1-10 [0,0,...,0]
ENABLEVALUES ARRAY[1..10] OF BOOL Pole povolení souřadnic [False,...,False]
ENABLEMIN BOOL Povolení minimálního alarmu False
ENABLEMAX BOOL Povolení maximálního alarmu False
XMIN REAL Mez alarmu min 0
XMAX REAL Mez alarmu max 0
RECALCULATESLOPES BOOL Náběžnou hranou dojde k přepočítání křivek a uplatnění nových hodnot XValues/YValues/EnableValues False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní hodnota
MINALARM BOOL Alarm minima
MAXALARM BOOL Alarm maxima

Funkce

Blok implementuje přenosovou funkci, která je tvořena souřadnicemi xvalues a yvalues, tyto souřadnice musí být povoleny enablevalues. Vstupní hodnotu lze omezit pomocí hodnot xmin a xmax, které musí být povoleny enablemin a enablemax. Výpočet přímky se provádí při inicializaci a při kalibraci, která nastane při náběžné hraně recalculateslopes. Za krajními body přímky pokračuje přímka se stejnou směrnicí jako navazující směr mezi dvěma krajními body.

Příklad použití