Dokumentace

Operátory jazyka ST

V jazyku ST se výraz skládá z operátorů a operandů. Operandy jsou literály, výčtové typy, proměnné, volání funkcí s hodnotou, volání metod s hodnotou nebo volání funkčních bloků s hodnotou.

Operátor Popis Příklad Priorita
() Závorky (A+B)/C 11 (nejvyšší)
Vyhodnocení funkce nebo metody identifikátor LN(A) 10
^ Dereference R^ 9
- Negace -A 8
+ Unární plus +B 8
NOT Negace NOT C 8
** Umocňování A**B 7
* Násobení A*B 6
/ Dělení A/B 6
MOD Modulo A MOD B 6
+ Sčítání A+B 5
- Odčítání A-B 5
< , > , <= , >= Porovnání A<B 4
= Rovnost A=B 4
<> Nerovnost A<>B 4
AND, & Logické AND A AND B 3
XOR Logické exkluzivní OR A XOR B 2
OR Logické OR A OR B 1