Dokumentace

Klávesové zkratky

Obecné

Klávesy Výstupy
Ctrl + A Vybrat vše
Ctrl + C Kopírovat
Ctrl + F Najít
Ctrl + H Nahradit
Ctrl + N Nová sestava
Ctrl + P Tisk
Ctrl + S Uložit
Ctrl + V Vložit
Ctrl + X Vyjmout
Ctrl + Y Znovu
Ctrl + Z Zpět
Ctrl + Tab Okno se záložkami
Ctrl + Shift + Tab Přepínání záložek
Ctrl + Shift + U Archivace
Del, Delete Smazat
F1 Nápověda
F2 Přejmenovat
F3 Pohyb ve vyhledaných (Ctrl + F) výrazech.
F4 Vlastnosti

Práce s projektem

Klávesy Výstupy
Alt + G Přidání skupiny
Alt + U Přidání uživatele
Ctrl + F5 Start ladění
Ctrl + O Otevřít sestavu
Ctrl + W Zavření okna s programem
Ctrl + Shift + B Zkompilovat sestavu
Ctrl + Shift + D Nahrát sestavu
Ctrl + Shift + F Hledání v sestavě
Ctrl + Shift + F5 Stop ladění
Ctrl + Shift + W Zavřít sestavu
Insert Vloží nový datový bod v HW editoru.

Programování

Klávesy Výstupy
Ctrl + B Přidání funkčního bloku/funkce ve FUPLE
Ctrl + D Zduplikování aktuálního řádku v ST nebo vybraného bloku ve FUPLE
Ctrl + E (označení políčka v žebříku) Vložení existující proměnné ve FUPLE
Ctrl + G (označení políčka v žebříku) Vytvoření globální proměnné ve FUPLE
Ctrl + K Zakomentování vybraného řádku v ST
Ctrl + L (označení políčka v žebříku) Vytvoření lokální proměnné ve FUPLE
Ctrl + N Přidání poznámky na pozici myši ve FUPLE
Ctrl + T (označení políčka v žebříku) Vytvoření vstupní/výstupní proměnné ve FUPLE
Ctrl + Shift + K Odkomentování vybraného řádku v ST

Ladění projektu

Klávesy Výstupy
F5 Pokračovat
F10 Krok přes
F11 Krok dovnitř
Shift + F11 Krok ven
Ctrl + Shift + Pause Přerušit ladění

Výběr nabídky

Klávesové zkratky zde usnadňují pohyb v panelu nabídky: po stisknutí klávesy Alt se můžeme pohybovat mezi záložkami pomocí podtržených písmen, např. N otevře záložku nástroje.