Dokumentace

Real Scheduler Basic (T18)

Časový program základní, real

Název bloku

T18_REAL_SCHEDULER_BASE

Volání v ST

PROGRAM TEST_T18_BASE
VAR
FB : LIB.HVAC.V1_0.T18_REAL_SCHEDULER_BASE := (TPGVALUE := [(STARTTIME := 0, STATE := 0),
(STARTTIME := 370, STATE := 1),
(STARTTIME := 650, STATE := 3),
(STARTTIME := 2070, STATE := 8)],
DT1:DT;
REAL1:REAL;
END_VAR
DT1:=getlocaltime();
FB(CURRENTTIME:=DT1, OUT=> REAL1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Časový program je zdroj proměnné typu real, která se mění podle týdenního kalendáře s max. 42 událostmi (změnami stavu). U tohoto bloku není možné použít výjimky. Pro použití výjimek použijte prosím T18_REAL_SCHEDULER.)

Vstupy

Vstup Typ Význam
CURRENTTIME DT Datum a čas, pro případ, že je nutné použít jiné než aktuální systémové datum a čas
DEFAULTVALUE REAL Hodnota nastavená na výstup v případě en=false

Výstupy

OUT REAL Aktuální stav časového programu

Funkce

Časový program porovnává aktuální datum a čas s předpisem v tabulce a výslednou hodnotu posílá na výstup. Ten nabývá hodnot v rozmezí definovaném typem real. Editace časového programu je možná z Idekit Studio nebo HMI - LCD displeje, webového rozhraní, touchscreenu, vizualizace nebo jiného klienta).

Popis vnitřních struktur

Popis Význam
STATE Aktuální stav časového programu
STARTTIME Minuty od začátku dne

Příklad použití

Časový program se používá pro přímé zadávání požadovaných hodnot. (Pro povolení chodu zařízení podle provozních hodin, pro nastavování nočních poklesů atd. použijte blok boolean_scheduler, pro vícestavové řízení, jako například přepínání mezi stavy Komfort, Pokles, Úspora a Vypnuto blok INT_SCHEDULER.)

Na obrázku je časový program T18 použit pro zadávání požadované teploty VZT jednotky. K požadované hodnotě je připočtena korekce z místního ovladače (AHU1_TEMP_CORR) a výsledek je přiveden jako požadovaná teplota do PI regulátoru na přívodu.

V editoru je nastavena základní požadovaná hodnota pro dobu mimo provoz 18 °C, v provozní době VZT reguluje na 21 °C: